کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی (ع) :
هر كس به حساب نفس خود رسيدگي كند به عيبهايش آگاه مي شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گردن بر پنج وجه است:
اول: امانت.
دوم: توانائی.
سوم: خیانت.
چهارم: وام (رام شدن).
پنجم: بیماری.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گردن به خواب ، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیرشد، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعیف دید، تاویلش به خلاف این است. اگر دید ماری در گردن او حلقه شده بود، دلیل که زکوه مال نداده باشد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی در خواب به گردن خود گرانی دید، دلیل که بیمار شود. اگر دید باری در گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار نیم دید، دلیل بر درستی دین است و عمر دراز.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر گردن خود را سیاه دید، دلیل که امانت را خیانت کند. اگر در خواب گردن خود را کوتاه دید، دلیل که امانت بگذارد.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید بر گردن موی داشت، دلیل که وام دار شود. اگر گردن خود را شکسته دید، دلیل که به مراد برسد و در دینش خلل افتد. اگر گردن خود را کج بیند، دلیل که امانت را خیانت کند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

گردن در خواب ، به جایگاه قبول امانت تعبیر می شود؛ از این رو، اگر کسی در خواب ببیند که گردنش باریک شده است، ستمکار است و تاب تحمل امانتی را که پذیرفته است، ندارد. اگر کسی ببیند که در گردنش عیب و نقصی وجود دارد، نشانه آن است که با مردم بدرفتاری نموده یا در امانتی که به او سپرده اند، خیانت نموده است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب گردن خود را ببینید ، نشانه آن است که ناراحتی های موجود ، بر کار و روابط خانوادگی شما تأثیر نامطلوب خواهد گذاشت.
2- اگر در خواب از گردن کسی تعریف کنید ، نشانه آن است که عشق به مادیات باعث شکستن پیمانهای خانوادگی خواهد شد.
3- اگر زنی خواب ببیند گردنش چون گردن مردان کلفت شده است ، نشانه آن است که اگر بر خود مسلط نشود زنی غرغرو و بداخلاق خواهد شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب گردن خودتان : دوستان دروغین شما را احاطه می کنند
گردن دیگران : از صمیم قلب عاشق هستید
گردن فرزندانتان : بواسطه هوش آنها مغرور خواهید بود.
یک گردن خیلی کلفت : احترام و افتخار
یک گردن خیلی بلند : ثروت
یک گردن کوتاه : به مشکل و مانع بر می خورید.
یک گردن چرب : پول زیاد
یک گردن شل : در یک حادثه غافلگیر خواهید شد
یک گردن با غبغب : به مقام مهم و محترمی در اجتماع می رسید
سه کله روی یک گردن : فراوانی پول
شما را دار می زنند : شما همیشه آماده برای قدرت نمائی هستید.
یک غده در یک گردن دارید : بیماری
گردن شما چرک می کنید : خبر مرگ یک دوست
گردن شما زخمی می شود : شانس در روابط عشقی
گردن شما باند پیچی شده : دوستان جدید پیدا میکنید.
گردنتان درد می کند : بزودی پول بدستتان میرسد