کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
ريشه هاي كفر سه چيز است:حرص و بزرگ منشي نمودن و حسد ورزيدن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گردنبند

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گردنبند بر شش وجه است:
اول: حج اسلام(به حج رفتن).
دوم: ولایت و فرمانروایی.
سوم: خصومت و دشمنی.
چهارم: امانت.
پنجم: معالجت.
ششم: کنیزک.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر دید گردنبند از مروارید داشت، دلیل که حق تعالی کلامِ خویش را روزی او کند و هر چند که گردنبند قیمتی بر گردن دید، دلیل که علم و دانش او بیشتر است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در خواب دید گردن بندی موافق در گردن داشت، دلیل شرف و بزرگی است و نیز گویند که امانتی به وی سپارند. اگر دید گردن بند او به جواهر مرصع بود، دلیل که جاه و دولت یابد. اگر دید گردن بند بسیار داشت، دلیل که در علوم کامل شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

گردنبند برای زن، نشانه زیبایی و زینت است . گردنبند در خواب برای زن، به شوهر یا پسرش نیز، تعبیر میشود. دیدن گردنبند برای مردی که ازدواج نکرده است، به ازدواج او و اگر زن داشته باشد و زنش نیز، باردار باشد به تولد فرزند پسر تعبیر میشود.

لوک اويتنهاو می گوید:

گردنبند : نیکبختی و پرهیزگاری
گردنبند مروارید : بهره و شادمانی

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر دختری خواب ببیند نامزدش گردنبندی به گردن او می اندازد ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهد کرد و صاحب فرزندانی سالم و تندرست خواهد شد . اما اگر خواب ببیند گردنبند را گم کرده است ، علامت آن است که اندوه در زندگی او راه می یابد.
2- اگر مردی خواب ببیند نامزدش گردنبندِ نامزدی را به او پس می دهد ، نشانه آن است که با حوادثی مأیوس کننده روبرو خواهد شد . زن مورد علاقه اش با او رفتاری ناپسند خواهد کرد.
3- اگر زنی خواب ببیند گردنبند خود را می شکند ، نشانه آن است که با همسری ازدواج خواهد کرد که عاشق تغییر و تحول در زندگی است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک گردنبند زیبا : به عشقی که خواستارش بودید خواهید رسید.
یک گردن بند دور گردن دارید : درآمد شما عالی خواهد بود
شخصی یک گردن بند بدور گردن شما می اندازد : یک زندگی دونفره توام با خوشبختی طولانی
گردن بندتان را گم می کنید : یک ملاقات
به شما گردن بند هدیه می کنند : کسی که دوستش دارید مال شما خواهد شد.
به نامزدتان یک گردن بند می دهید : شما او را برده خود خواهید کرد.
یک گردن بند برای بچه هایتان : شما آدم پرهیزکاری هستید.