کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
آنان كه وقتشان پايان يافته است ، خواستار مهلتند و آنان كه مهلت دارند ، كوتاهي مي ورزند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گرگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گرگ بر سه وجه است:
اول: زن.
دوم: کنیزک.
سوم: خادم.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن گرگ در خواب ، بر دشمنی ستمکار و دزدی دروغگو دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گرگی وارد منزل او شده است، دزدی به خانه ی او می آید. اگر کسی گرگی را در خواب ببیند، شخص دیگری را به عملی متهم می کند که انجام نداده است.

لوک اويتنهاو می گوید:

گرگی که زوزه می کشد : شخصی می خواهد از شما سبقت بگیرد
گرگ هایی که به صف راه می روند : همسایه های بیرحم

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن گرگ در خواب ، نشانه آن است که یکی از زیردستان اسرار شما را فاش می کنند.
2- اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد.
3- شنیدن زوزه گرگ در خواب ، علامت آن است که اتحادی نهانی ، شما را در رقابتی صادقانه ، به شکست می کشاند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک گرگ : شانس و خوشبختی
شما از یک گرگ وحشت می کنید : دزدان شما را لخت خواهند کرد.
تعداد زیادی گرگ : اطرافیان از اعتماد شما سوءاستفاده می کنند.
یک گرگ می دود : با دشمنان باهوش و بسیار حیله گر طرف خواهید شد.
یک گرگ اهلی : شما را زیاد لوس کرده اند.
یک گرگ لباس پوشیده : باید با دقت و عاقبت اندیشی تصمیم بگیرید.
دو گرگ باهم بازی می کنند : دوستان شما دورو هستند
یک گرگ بهمراهی بچه هایش : ناکامی و پایان یک ماجرای عشقی
یک گرگ را می کشید : کارهای شما راکد می ماند
یک گرگ مرده : موانع غیر قابل عبور برسر راهتان پدیدار می شوند.
یک گرگ را بدام می اندازید : فراوانی پول