کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
دوست ندارم جواني از شما را جز بر دو گونه ببينم: دانشمند يا دانشجو.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گره

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند به ریسمان گره انداخت، دلیل که بر کاری اعتماد کند. اگر بیند چیزی را محکم ببست و گره کرد، دلیلِ بستگیِ کار او بود و هرچند گره سخت تر بیند بستگی کار او بیشتر بود. اگر بیند گره نتوانست گشود، دلیل که کارهای او بسته ماند.

لوک اويتنهاو می گوید:

گره : آرزوهای شما بر آورده نخواهند شد
گره زدن : دوستان خوبی خواهید یافت
گره را باز کردن : خطری از سرتان خواهد گذشت

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گره در خواب ، علامت آن است که زندگی شما دچار پیچیدگی هایی می شود که به سختی قادر به حل آن خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک گره : علامت یک بیوفائی یا خیانت
شما گره می زنید : روحیه شما بسیار عالی است.
دیگران گره می زنند : یک تغییر مهم در زندگی شما رخ می دهد.
نزدیکان شما گره می زنند : سبک مغزی
دشمنان شما گره می زنند : به دلائل مختلف مضطرب خواهید شد.
ملوانان طنابهای کشتی را گره می زنند : امنیت مالی
یک گره را محکم می کنید : یک دوست بسیار صمیمی پیدا می کنید.
یک گره را باز می کنید : 1- از خطر می جهید 2- یک مسئله بغرنج حل می شود.
گره دار : مانع و اضطراب