کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
مدارا نمودن مايه ي بركت و درشتي كردن مايه ي شومي است .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گُل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گل و گیاه به خواب شش وجه بود:
اول: فرزند.
دوم: دوست.
سوم: مردی دون همت (مردی فرومایه).
چهارم: کنیزک.
پنجم: غلام.
ششم: نامه.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نبات و شکر و انگبین و گل و مانند آن تعلق به ایمنی دارد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن گل ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن که بر درخت بود. دوم: آن که از درخت جدا بود و گلی که آن بقائی نباشد، دیدن آن در خواب، دلیل غم و اندیشه بود. اگر بی وقت بیند، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بیند، دلیل غم و گریست بود

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند درخت گل در خانه داشت، دلیل که به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل ها را از هر نوع شکفته بیند، دلیل که از خویشان شاد گردد و دیدن گل در خواب، دلیل بر مردی دون همت بود که با کس وفا نکند یا نامه که از غایت برسد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن گُل در خواب ، بر ذکر و یاد خداوند دلالت دارد. بریدن بوته گل بر غم و ناراحتی دلالت دارد و چیدن گل به شادی تعبیر می شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گل هایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسائی نکنیم . معبران نوشته اند گلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می شود شادی زودگذر و غم و اندوه است. چنان چه ببینیم در خانه ما درخت گلی است مسرور و خوشحال می شویم یا به دیدار دوستی که مشتاق او هستیم توفیق می یابیم. گل محمدی و گل رز از همه گل ها خوب ترند. در مورد شقایق که کم دوام ترین گل ها است خوب ننوشته اند همین طور در مورد گل های پائیزی مثل زنبق و کوکب و اختر. در مورد گل های زرد رنگ نیز معبران حسن نیت نشان نداده اند بخصوص گل _ سیب زمینی ترشی _ که در خانه ها و مزارع غالبا به طور خودرو می روید. این گل را نوعی بیماری مزمن دانسته اند. کلا دیدن گل در خواب خوب است و نشان از آن است که به دیدار دوستان نائل می شویم یا به علل دیگر شادی و فرح می یابیم.

لوک اويتنهاو می گوید:

گل
سفید : مشکلات
زرد : کارهایی که آغاز کرده اید نتیجه نامطلوبی خواهد داشت
چیده شده : سود و فایده
گلی که رشد میکند : شادی و عشق
گل گرفتن : دوستی وفادارانه
کاشتن : افتخارات
چیدن گل : سود
گل پژمرده : بیماری
گل نرگس : بی وفایی
گل لاله : بی خیالی
چیدن آن : سرخوردگی
هدیه گرفتن آن : شما یک دوست احمق دارید
دسته گل : شادی زود گذر
دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما
دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن باغی در گُل های تازه و شاداب در خواب ، نشانه آن است که با شادمانی به ثروتی دست خواهید یافت.
2- دیدن گل سفید در خواب ، نشانه اندوه است.
3- دیدن گلهای پژمرده در خواب ، نشانه اتفاقات غم انگیز و نومیدی است.
4- اگر دختری خواب ببیند گل رنگارنگی به او می دهند ، نشانه آن است که خواستگارانی بسیار خواهد داشت.
5- اگر خواب ببینید گلهایی بی برگ بر زمین خشک روییده اند ، علامت آن است که در تجارت شکست خواهید خورد اما با روحیه عالی و تلاش و کوشش بسیار قادر خواهید شد بر اندوه و ناراحتی غلبه بیابید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب گل : خوشبختی
گلها شکفته می شوند : دوران خوشی در انتظار شماست.
یک دختر جوان خواب ببیند که گل دریافت میکند:او طرفداران بسیاری خواهد داشت
یک دسته گل دریافت می کنید : بزودی ازدواج میکنید.
از راه دور برای شما گل می رسد : قسمتی از یک ثروت بزرگ به شما می رسد.
از یک بوته گل می چینید : منفعت بزرگ
محوطه گل فروشی پراز گل : ضررهای بزرگ
گلهای نقاشی شده : گرفتاری و پریشانی
گلهای مصنوعی : بدشانسی وناکامی در کار
بدشانسی و ناکامی در کار
به شما گل اهدا می کنند : یک شادی بزرگ
خواب گلهائی که در بهار می رویند : آینده شما روشن خواهد بود.
گل سفید : مشکلات کوچک
گل زرد : مشکلات بزرگ
گل قرمز : مرگ
گل صورتی : شما عاشق هستید
گلهائی با رنگ زنده : پول فراوان
گلهائی خارج از فصل : موانع و مشکلات پدیدار میشود.
بوته های گل : پول فراوانی بدست می آورید.
یک حیاط پرازگل : از یک ناتوانی جسمی رنج خواهید برد.
بوی عطر گلها را حس می کنید : دوستانتان را از دست می دهید.
گل بدور می ریزید : مشاجرات خشن در پیش است.
غنچه ها را بدور می ریزید : از بی مبالاتی خود پشیمان خواهید شد.
خواب گل ارکیده : خوشبختی
شما گل ارکیده دارید :شانس و شادی
ارکیده می خرید : یک زندگی آسوده درپیش دارید
به یک زن شوهردار ارکیده هدیه می کنید : مراقب دوستان حسود باشید
به یک زن مجرد ارکیده هدیه می کنید : نامزدی
یک زن جوان خواب ببیند که ارکیده دریافت میکند : نامزدی در پیش است.
به شما گل آزالیا می دهند : پول بدست می آورید.
گل آزالیا می خرید : نامه ای که انتظارش را داشتید می رسد.
شما یک دسته گل استکانی درست می کنید : عشق حقیقی را پیدا خواهید کرد.
گل استکانی را می چینید : فریب از طرف دوستان
به شما این گل را هدیه می کنند : شادی و خوشبختی
خواب گل اقاقیا در فصل آن : ناکامی و مصیبت بزرگی در انتظار شماست.
خواب گل اقاقیا خارج از فصل : آزرهایتان برآورده می شود.
به شما گل اقاقیا می دهند : 1- شما یک دوست بسیار صادق دارید 2- باید بر احساستان غلبه کنید
گل اقاقیا : اوقات خوش فرا می رسد.
شما گل بنفشه همراه خود دارید : شما بسیار متواضع هستید
بنفشه می چینید : ازدواج پرسعادتی خواهیدکرد.
یک دسته گل بنفشه : شما پاک و بی آلایش هستید
بنفشه های مضاعف : آبرو و احترام
شما بنفشه دارید در حالیکه فصل بنفشه نیست : دوستانتان را از دست می دهید.
شما بنفشه دارید در فصلی که بنفشه می روید : موفقیت و خوشبختی در همه امور
بنفشه می خرید : یک محکمه در پیش دارید
شخصی که دوست دارید به شما بنفشه اهدا میکند : شانس بسیاری در عشق خواهید داشت.
خواب گل زنبق در فصل این گل : خوشبختی بزرگ
خواب گل زنبق خارج از فصل آن : علامت از دست رفتن تمامی امیدها
گل زنبق پرورش می دهید : یک ازدواج بزودی شکل می گیرد.
خواب گل سرخ : خوشبختی
گل سرخ می چینید : علامت یک عشق بزرگ
یک دختر جوان خواب گل سرخ ببیند : ازدواج
گل سنبل : پول و شانس
سنبل خشک شده : ازدواج در پیش است
عطر سنبل : شانس خواهید داشت
خواب گل شب بو : خوشبختی
بوی گلهای شب بو به مشامتان می خورد : با دشمنانتان دست به گریبان خواهید شد.
گل شب بو می چینید : آینده بسیار خوبی در انتظارتان است
خواب گل شمعدانی : پول قابل توجه
گل شمعدانی می چینید : شما را هنوز دوست دارند
یک گل شمعدانی می خرید : پول فراوانی خواهید داشت.
شمعدانی سفید : مشکل و گرفتاری
شمعدانی زرد : غم
شمعدانی صورتی : شخصی که بسیار دوستش دارید به ملاقات شما می آید.
شمعدانی قرمز : بیماری
شمعدانی قرمز با خالها سیاه : مرگ
خواب گل لاله : شادی بزرگ
گل لاله دارید : شانس و خوشبختی
گل لاله می چینید : عشق
یک دسته گل لاله درست می کنید : به شما پیشنهاد ازدواج خواهد شد.
به شما گل لاله اهدا می کنند : اشخاص بسیاری به شما ابراز دوستی خواهند کرد.
یک دختر جوان خواب گل لاله ببیند : نامزدی در پیش است
یک زن بیوه خواب گل لاله ببیند : او مخفیانه ازدواج خواهد کرد.
خواب گل مینا : خوشبختی
گل مینا می چینید : خوشبختی بزرگ در عشق
یک دسته گل مینا درست می کنید : ماجرای بسیار خوشایند رخ می دهد.
گل مینا به شما هدیه می کنند : شانس
خواب گل نرگس : اگر از این گل در خانه خود نداشته باشید خوشبخت خواهید بود
گل نرگس می چینید : پول به طرز غیره منتظره بدستتان می آید.
در خانه خود گل نرگس پرورش می دهند : عاشق یک مرد ثروتمند خواهید شد.
به دیگران گل نرگس هدیه می کنید : از نفوس بد دوری کنید
خواب گل نسرین : در عشق خوشبخت هستید
گلهای نسرین در یک باغ : سرنوشت شما طولانی و پراز شادی خواهد بود.
خواب گل نیلوفر : آرزوهای شما غیرقابل دسترسی هستند.
نیلوفر می چینید : یک برخورد ،مشکلات بسیاری برای شما ایجاد خواهند کرد.
نیلوفرها در گلدان می گذارید : سعی کنید اعتماد دیگران را بخود جلب کنید.
به شما گل نیلوفر اهدا می کنند : دشمنان شما را احاطه می کنند.
خواب گل یاس : غرور و خودخواهی
شما عطر یاس زده اید : یک دوست به شما هدیه می دهد.
به شما گل یاس می دهند : گول ظاهر دیگران را نخورید.
گلهای شکفته یاسمن : بزرگترین خواسته های خود را برآورده خواهید کرد.
شما یک دسته گل یاسمن دارید : یک دوست وفادار درکنار شماست.
یک دختر جوان خواب گل یاسمن ببیند : بزودی از او تقاضای ازدواج خواهد شد.
یک زن بیوه خواب گل یاسمن ببیند : او در همین سال ازدواج خواهد کرد.
یک دسته گل زیبا : ثروت در آینده
یک دسته گل خشک شده : بیماری و شاید مرگ
یک دسته گل به شما اهدا می کنند : لذایذ بسیاری در زندگی نصیبتان می شود.
شما یک دسته گل اهدا می کنید : معشوقتان به شما وفادار است.
یک دسته گل را در گلدان می گذارید : از شما تقاضای ازدواج خواهند کرد.
یک دسته گل را بدور می ریزید : جدائی از یک دوست
یک دسته گل را مرتب می کنید : بزودی ازدواج می کنید.
دسته گلهای بسیاری به شما می دهند : به عشق بر می خورید.
یک دسته گل کوچک دریافت می کنید : یک شادی نه زیاد طولانی