کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن (ع) :
خيري كه هيچ شري در آن نيست ، شكر بر نعمت و صبر بر مصيبت و ناگواري است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گلو

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گلو در خواب ، دلیل بر خرج و دخل بود و هر زیادت و نقصان که در گلو بیند. دلیل بر خرج و دخل است.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن گلو در خواب ، دلیل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بیند که گلویش از آفت ها سالم بود، دلیل که امانت نگهدارد و وام بگذارد، اگر بیند که رنجی در گلوی پدید آمد، تاویلش به خلاف این است. اگر در خواب گلوی خود را فراخ بیند، دلیل که روزی بر وی فراخ شود. اگر تنگ بیند، دلیل که امانت نگهدارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت یا معامله دارید. اگر خواب ببینید گلویتان درد می کند دروغ می گوئید یا مجبور به دروغ گوئی می شوید. اگر در خواب ببینید که گلوی شما متورم شده نشان آن است که رازی دارید و نمی توانید راز نهفته خویش را با دیگران در میان بنهید یا عقده و کینه ای بردل شما فشار می آورد و بالاخره در روزهای آینده این حالت در زندگی شما پیدا می شود. اگر در خواب ببینید گلوی سالمی دارید با مردم صدیق و راستگو هستید. اگر دیدید دیگری گلو درد دارد و نزد شما گلو درد خود را ابراز می کند به شما درغ خواهد گفت.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن گلویی زیبا در خواب ، نشانه یافتن مقامی بالاتر در زندگی است.
2- اگر خواب ببینید گلوی شما درد می کند ، نشانه آن است که هنگام ارزیابی دوست خود ، متوجه می شوید که او شما را فریب داده است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب گلوی خودتان : امیدهای شما برآورده خواهند شد.
گلویتان درد می کند : پول
گلوی خود را می برید : دیگران مشکلات بزرگ برای شما ایجاد می کنند.
گلوی شخص دیگری را می برید : خطربزرگی شما را تهدید می کند.
گلوی فرزندانتان : خطر در روابط زناشوئی
دیگران گلوی شما را می برند : ناکامی و اضطراب