کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسن عسکری (ع) :
نسبت بسم الله الرحمن الرحيم به اسم اعظم خدا ، از سياهي چشم به سفيديش نزديكتر است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گوسفند

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گوسفند در خواب بر پنج وجه است:
اول: مهتری و سروری.
دوم: زنی بزرگ ومهم.
سوم : مال.
چهارم:فرمان روایی.
پنجم: جاه ومقام و منفعت یافتن.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن گوسفند روزی حلال باشد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن گوسفند در خواب ، دلیل غنیمت است. اگر بیند که گوسفند می چرانید، دلیل که بر قومی مهتری یابد. اگر دید که گوسفند بسیار داشت و دانست که ملک اوست، دلیل است که نعمت بسیار حاصل کند. اگر بیند که گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد. اگر بیند که گوسفند بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال او را بخورد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در خواب بیند که بز و میشی داشت، دلیل که از بزرگی مال حاصل کند. اگر بیند که شاخ های بز و میش ، قوی بود، دلیل که بیننده خواب توانا شود. اگر بیند که بز و میش بسیار داشت و دانست که ملک اوست، دلیل است به قدر آن منفعت یابد و نیز گویند به عدد هر میشی، بزرگی یابد.

جابر مغربی می گوید:

دیدن میش در خواب ، دلیل بر زنی بزرگ است. اگر بیند که ماده میشی داشت، دلیل که زنی بزرگ زاده بخواهد. اگر بیند که گوسفند با او سخن گفت، دلیل ا ست روزی بر وی فراخ شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

گوسفند در خواب ، به ملّت و رعیتی صالح و مطیع تعبیر میشود. همچنین دیدن گوسفند، بر برکت، غنیمت ، زن و فرزند، املاک و دارایی و درختان پرثمر دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته ام که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی دارد دارای تعبیر خاصی است اما گوسفند ماده و شیرده در خواب غنیمت است و روزی. اگر در خواب ببینید گوسفند فربه ای دارید روزی شما فراخ می شود و نعمت و برکت خواهید یافت. اگر گسی گوسفندی به شما بدهد او شما را متنعم می کند و چنانچه گوسفندی لاغر باشد نشان عسرت است و تنگدستی.اگر گوسفند فربه ای داشته باشید در خواب ببینید آن را می فروشید کفران نعمت می کنید و نشان آن است که به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و خبر از این است که روزی می یابید و نعمت بر شما زیاد می شود. برخی نوشته اند گوسفند ماده نعمتی است که از سوی یک زن به بیننده خواب می رسد. اگر در خواب ببینید گله هست و شما چوپان آن گله هستید به ریاست و بزرگی می رسید و عده ای به فرمان شما در خواهند آمد که البته این بستگی به شغل و حرفه شما دارد. جوانی در خواب دید که چوپان شده و گله ای گوسفند را در صحرا می چراند. معبر به او گفت(بر قومی مهتری خواهی یافت . سالی چند گذشت. جوان که تصادفا آن معبر را دید به او گفت (به خاطر داری؟ تو یک روز به من گفتی بر قومی مهتری خواهم یافت نه فقط مهمتر یک قوم نشده ام بلکه پدرم را که نان آور خانه بود از دست دادم ) معبر پرسید (الان چه می کنی ؟) گفت ( دکان پدرم را اداره می کنم و با درآمد همان دکان هم زن و فرزند خودم را هم نان می دهم و هم مادر و چهار خواهر و برادرم را نگه داری می کنم )معبر گفت ( پس من خلاف نگفتم چرا که الان مهتر قومی هستی که آن ها چون گوسفندان در پناه تو هستند و چنانچه آن ها را به حال خود واگذاری به وسیله گرگان دریده خواهند شد )به هر حال دیدن گوسفند در خواب نیکو است و گوشت گوسفند نیز نعمت است اما پخته آن بهتر از خام آن است.

آنلی بیتون می گوید:

1- چیدن پشم گوسفندان در خواب ، علامت آن است که از کارهای خود سود فراوانی به دست خواهید آورد.
2- دیدن گله گوسفند در خواب ، نشانه آن است که مزرعه داران به شادمانی و سود فراوانی دست خواهند یافت.
3- اگر خواب ببینید گوسفندان گله ای مریض و لاغر شده اند ، نشانه آن است که به خاطر عملی شدن نقشه هایتان نومید خواهید شد.
4- خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانه آن است که افراد بدخلق احساسات شما را نادیده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند کرد.