کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
يكي از محبوبترين بندگان خدا در نزد خداوند كسي است كه نيكوكار و بسيار توبه كننده باشد

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گوش

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گوش بر هفت وجه است:
اول: زن.
دوم: دختر.
سوم: دوست.
چهارم: رفیق و همراه.
پنجم: پسر.
ششم: غلام.
هفتم: ترس و بیم.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند گوش او بیفتاد، دلیل که زن طلاق دهد یا دخترش بمیرد و گویند دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر بیند گوش او کر شد، دلیل است بر فساد دین.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

گوش ، بر شنیدن دلالت می کند. اگر کسی در خواب ببیند که گوش هایش بزرگ و زیبا شده اند، بر هدایت یافتن و بیشتر گوش کردن فرمان های پروردگار دلالت دارد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری می کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده اید وقوف می یا بید. این گوش غیر طبیعی و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوری بد می کنند و بد می گویند . حرف بسیارخواهند زد. اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده انتظاری طولانی و خسته کننده تحمل خواهید کرد. طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و ملتهب خواهید بود . اگر ببینید یک گوش شما بزرگ و دیگری کوچک شده دچار شک و تردید و دودلی می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید و اعمالی ضد و نقیض می کنید که خودتان به عدم هماهنگی کارها یتان توجه می یابید.ابن سیرین نوشته اگر مردی ببیند یک گوش او افتاده همسرش را طلاق می دهد یا دخترش می میرد و افزوده برخی معتقد ند که اجلش نزدیک است. این است عقیده ابن سیرین اما نداشتن یک گوش در خواب نشان فریب خوردن است. و چنانچه بیننده خواب ببیند یک گوش یا قسمتی از یک گوش را ندارد، در کارش نیرنگ می کنند و او را فریب می دهند. اگر بیننده خواب ببیند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند به او اتهام می زنند و صفتی را به او نسبت می دهند که در وی نیست.

لوک اويتنهاو می گوید:

گوش دراز : بدگویی
گوشهای خر: شما کارهای احمقانه انجام خواهید داد
آن را شستن : شما را دوست دارند ، یا خبرهای خوبی خواهید شنید
بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد
زیبا : شانس در دوستی
داشتن چندین گوش : نشانه بد یمنی
آنها را با دست گرفتن : ناراحتیهای خانوادگی
گوش کردن: همراهان بسیاری خواهید داشت

در سرزمین رویاها آمده:

در خواب گوشهایتان را بخوبی احساس می کنید : یک راز راکشف خواهید کرد.
اشکالی در گوشهایتان پیش آمده : یک مشکل غیره منتظره
گوشهای شما زیبا هستند : یک دوست صمیمی بسیار به شما علاقه دارد
یک بریدگی روی گوش دارید : یک دوست شما را فریب خواهد داد.
گوشهایتان گرفته است : مشکلات شخصی فراوان
یک مرد خواب ببیند که گوشش گرفته : دردسر از طرف یک شریک
یک زن خواب ببیند که گوشش گرفته : دوستان پشت سر او غیبت می کنند
شما فقط یک گوش دارید : کارتان را از دست خواهید داد
چیز سنگینی به گوش دارید : در زندگی بسختی مبارزه خواهید کرد
گوشهای شما بزرگ هستند : یک دوست به شما خدمت و کمک خواهد کرد
گوشهای شما کوچک است : یک دوست ثروتمند پیدا خواهید کرد
گوشتان را سوراخ می کنید : یک شکست در زندگی خصوصی
گوشتان را پاک می کنید : دوستان به شما وفادار می مانند.
گوشهای یک خر : شما در کارتان بسیار صادق و باشرف خواهید بود
گوشهای یک سگ : صداقت و احترام در زندگی زناشوئی
گوشهای یک آهو : موفقیتهای بزرگی نصیب شما می شود.
گوشهای حیوانات وحشی : دوستان به شما خیانت می کنند.
پرده صماغ شما پاره شده است : فن دفاع از خود را خواهید دانست.
یک نفر به شما گوش می دهد : نگذارید دیگران از شما استفاده کنند
شما به دیگران گوش می دهید : بیماری و ناراحتی
به سخنان اشخاص مهم گوش می دهید : به نصیحتهای که به شما شده عمل کنید
به بچه هاگوش می دهید : شادی
شما پشت در گوش می دهید : در رابطه با جنس مخالف موفق خواهید بود
مخفیانه به یک گفتگو گوش می دهید : یک شانس غیره منتظره
دوستان صحبت شما را مخفیانه از پشت در گوش میدهند :بسوی پول کشیده می شوید
اشخاص دیگر پشت در گوش می دهند : پول