کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
كسي كه از سرزنش و نكوهش علما پروا نمي‏كند، نمي‏توان به خير دنيا و آخرت او اميد داشت.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف گ » تعبیر گیاه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن گیاه در خواب ، بر پنج وجه است:
اول: دین.
دوم: مال.
سوم: فرزند.
چهارم: ولایت و فرمانروایی.
پنجم: نیکوئی حال (خوبی وضع و حال).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن گیاه تازه به خواب ، دلیل بر دین است و روزی فراخ. اگر بیند در میان گیاه زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل که نعمت بر وی زیاده شود. اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد، دلیل که از سفر مال حاصل نماید. اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت، دلیل است مال خود به کار خیر صرف نماید. اگر بیند گیاه می خورد، دلیل که بیمار شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن گیاه سبز در خواب ، برای دین انسان خوب است و دیدن آن در دست مردم، دالّ بر سالی پرخیر و برکت است و اگر شخص فقیری در خواب ببیند که گیاهان را جمع میکند یا آنها را میخورد، ثروتمند خواهد شد.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن گیاهان در خواب ، نشانه آن است که در آینده نگرانیهایی به سراغ شما می آید.
2- دیدن گیاهان سمی در خواب ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان خود باشید.
3- دیدن گیاهان دارویی در خواب ، نشانه آن است که دوستانی صمیمی در کنار شما خواهند بود و از زندگی و کار خود راضی خواهید بود.