کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
عاجز ترين مردم كسي است كه از بدست آوردن دوست عاجز بماند و از او عاجزتر كسي است كه دوستان بدست آورده را از دست بدهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لاک پشت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لاک پشت در خواب بر سه وجه است:
اول: مردی عالم.
دوم: مردی زاهد.
سوم: مردی صناع.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند. همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر ِقرار بگیردکه همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند. اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود. اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می خورید عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می زیسته و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

لاک پشت : شادیهای پنهان

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن لاک پشت در خواب ، علامت آن است که واقعه ای باعث می گردد شرایط کار شما بهبود یابد.
2- خوردن سوپ لاک پشت در خواب ، علامت آن است که از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب لاک پشت : 1-یک زندگی طولانی و موفق 2- یک فرصت مناسب برای پیشرفت ظاهر میشود
خوراک لاک پشت : ثروت و نفوذ
لاک پشت دریائی : دشمنان پنهان شده اند
به یک لاک پشت خیره می شوید : شانس و خوشبختی
لاک پشت می خرید : یکنفر عاشق شما خواهد شد
یک لاک پشت را می کشید : یک دوره خوب در زندگی شما شروع می شود.

اگر در خواب لاک پشت بیند، دلیل بر مردی عالم است که از صحبت او فائده به مردم رسد