کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا (ص) :
خوش‌رويي كينه را از بين مي‌برد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لب

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لب بالا در خواب ، دلیل پسر است
دیدن لب پائین در خواب ، دلیل دختر بود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن لب ها در خواب ، دلیل حاجت روائی بود و دیدن لب زیرین درخواب، بهتر از لب بالا است و بعضی گویند: دیدن لب ها درخواب، دلیل قرابت و خویشی است. اگر بیند که لبهای او نبودند، دلیل بر نقصان مال است و نیز گویند زنش بمیرد. اگر بیند لبهای او ببریدند، دلیل که زنش را طلاق دهد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند لب های او درد می کرد، دلیل است غمگین شود. اگر بیند که لب های او برهم چسبیده بود چنانکه باز نتوانست کرد، دلیل که کارش بسته شود. اگر زنی بیند خالی سیاه بر لب داشت، دلیل عز و جاه است. اگر این خواب را مردی بیند، دلیل است مالش زیاده شود. اگر بیند لبهای او سرخ بود، دلیل است سخن روا شود. اگر بیند لبهایش سبز است یا سفید، دلیل که از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعیف بیند، دلیل که عاجز شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

لب در خواب ، نشانه کمک به مردم است. اگر کسی در خواب ببیند که لب هایش بریده شده اند، نشانه این است که او پشت سر دیگران یا در حضور آنان، اما با اشاره و کنایه عیوب آنها را می گوید.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

لب بالائی انسان ساکن است و لب زیرین حرکت می کند. تلفظ بعضی از اصوات و بیان دسته ای از کلمات منحصرا به کمک لب زیرین امکان پذیر است. در خواب نیز این اهمیت برای لب پائینی وجود دارد و مورد عنایت معبران است. دیدن لب زیرین در خواب بهتر از لب بالائی است زیرا لب بالائی هیچ چیزی را بیان نمی کند. اگر در خواب ببینید لب های شما کلفت شده ، حاجت و نیاز و هوس و اشتهای شما در زمینه خیلی چیزها زیاد و گسترده می شود و این حاجت و نیاز با مقایسه با قدرت و توانائی شما خیلی بیشتر است. اگر در خواب ببینید لب های شما کوچک و ضعیف و باریک شده هم رغبت و تمایل و حاجت و نیاز در شما نقصان می یابد و هم قدرت و توانائی . معبران لب را نشانه شهوت دانسته اند اما نه فقط شهوت جنسی بل که به معنای رغبت و نیاز و حاجت شدید در مورد چیز های مختلف گرفته اند لذا کلفتی آن شدت شهوت را نشان می دهد و نازکی آن نقصان را در آن. اگر در خواب ببنید لب هایتان گشاد و دهانتان بزرگ شده حالت سیری ناپذیری در شما به وجود می آید، به دنیا و مال دنیا دل بستگی می یابید. چنان چه دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بی نیازی است و استغنای طبع. نوشته اند اگز کسی در خواب ببیند لب هایش را بریده اند زنش را طلاق می دهد. مولف نفایس نوشته (اگر کسی ببیند چیزی از میان لب هایش بیرون می آید اگر آن چیز خوب باشدحرف خوب می زند و با سخنانش خیر و خوبی ایجاد می کند و اگر آن چیز بد باشد حرف بد از دهانش صادر می گردد.) اگر ببینید روی لب هایتان حشره ای زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می کنید همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب های کسی دیگر ببینید . اگر در خواب از دهان و لب های خودتان خوشتان بیاید و ببینید لب های سرخ و خوش رنگ و ترکیبی دارید خوب است و نشان آن است که در آینده کامروا می شوید و اگر از دهان و لب های خودتان بدتان بیاید نیازمند خواهید شد. ابن سیرین تصریح دارد که اگر زنی در خواب ببیند گوشه لبش خال سیاهی هست عزت و جاه او افزوده می شود و اگر مردی ببیند خال سیاهی بر لب دارد مالی بدست می آورد. همین طور اگر در خواب ببینید لب هایتان درد می کند غمگین می شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب لب های خودتان : پول نزدیک است
لبهای نازک : عذاب
لبهای کلفت : ازدواج توام با خوشبختی
لبهای ترکیده : بدبختی
لبهای زیبا : منبع درآمدتان بیشتر خواهد شد
یک مرد در خواب لبهای یک زن را ببوسد : کارهای سودمند در آینده
یک زن در خواب لبهای یک مرد را ببوسد : امتیازهای بسیاری بدست خواهد آورد
لبهای بچه ها : موفقیت به تعویق می افتد
لبهای اشخاص غریبه : تغییر مسکن
لبهای زشت و زننده : علامت شکست برای دشمن شما