کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
آنان كه وقتشان پايان يافته است ، خواستار مهلتند و آنان كه مهلت دارند ، كوتاهي مي ورزند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر اعدام

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

رویای دار زدن بر جهار وجه است :
1.ریاست و مهتری
2.مال
3.غیبت مردم کردن

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر کسی ببیند که به فرمان پادشاه به دار آویخته شد ، تعبیر آن باشد که از سوی پادشاه و امیر جاه و مقام و منزلت می یابد ، اما در این رابطه به اعتقادات و تقوایش آسیب می رسد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر ببیند او را به دار آویخته اند و گروهی تماشایش می کنند ، به اندازه مردمی که به تماشایش ایستاده اند پیرو و فرمانبردار خواهد داشت
اگر ببیند گروهی جمع شدند و او را به دار آویختند ، بر آن گروه سروری و فرمانروائی خواهد یافت
اگر ببیند به دست پیری ناشناس به دار آویخته شد و مردم بسیاری تماشایش کردند ، به فرمانروایی جهان می اندیشد که برایش می تواند میسر شود
اگر ببیند به دار آویخته شد و بستگانش به تماشا ایستاده اند ، بر بستگان خود سروری می یابد
اگر ببیند خودش را به دار آویخت و کسی به تماشایش نایستاد ، دلیل آن باشد که می خواهد بر بستگان خود سروری داشته باشد اما کسی به اطاعتش تن در نمی دهد

جابر مغربی می گوید:

اگر ببیند به دارش کشیدند اما ریسمان پاره شد و افتاد ، دلیل آن باشد که از جاه و مقام خود می افتد و موقعیتش را از دست می دهد

آنلی بیتون می گوید:

1- مشاهده اعدام دیگران در خواب ، علامت آن است که به خاطر بی توجهی دیگران از مصیبتی رنج خواهید برد.
2- اگر خواب ببینید شما را می خواهند اعدام کنند ، نشانه آن است که اقبال به شما روی می آورد و بر دشمنان غالب می شوید و در کسب ثروت پیروز خواهید بود.
3- اگر خواب ببینید مردم در مراسم اعدام اجتماع کرده اند ، علامت آن است که دشمنان با هم متحد می شوند تا موقعیت شما را متزلزل سازند.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببینید که دوست صمیمی شما را اعدام می‏کنند، نشانه‏ی جدایی از فرد مورد علاقه شما است. اگر در خواب ببینید که کسی را اعدام کرده‏اید و خون از بدن او جاری می‏شود، نشانه‏ی پیروزی در کارها است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب اعدام : به کارهایتان اعتماد نکنید.
اعدام خود شما : باید احساستان را بیشتر کنترل کنید.
اعدام معشوق : ازکارهایتان دیوانه وار خود رنج خواهید برد.
اعدام یک بیگناه : عشق شما را رها می کند.
اعدام یک گناهکار : بردشمن پیروز میشوید.