کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
رمضان ماهي است كه ابتدايش رحمت است و ميانه‏اش مغفرت و پايانش آزادي از آتش جهنم.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ل » تعبیر لَنگ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن لنگ در خواب ، بر پنج وجه است:
اول: منفعت.
دوم: ناتوانی.
سوم: درویشی (فقر و نداری).
چهارم: غم و اندوه.
پنجم: نقصان عیش (نقص و کمبود در زندگی).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند لنگ شده بود. دلیل است پیش خویشان خوار شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر خود را در خواب لنگ بیند، دلیل است که مقصودش برنیاید. اگر بیند که لنگ بود و به عصا می رفت، دلیل است که از کسی یاری خواهد و مرادش برآید.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند که به هر دو پا لنگ شده، دلیل است که اعتقاد کدخدائی به کسی کرده بود. اگر لنگ درخواب بیند که لنگ بود و پای درست شد دلیل که مقصودش و مرادش حاصل شود.

لوک اويتنهاو می گوید:

لنگ : شکست خوردن
لنگ بودن : از دست دادن خوشنامی