کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اکرم (ص) :
آنچه اندك باشد و كفايت كند، از آنچه كه فراوان باشد و [آدمي را به خود] مشغول سازد بهتر است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر افتادن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی به خواب بیند که بر روی افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بیند که ازجایگاهی بلند به زیر افتاد، چنانکه از کوهی یا از بامی یا از دیواری، دلیل که آرزویی در وی تمام بسر نشود و مرادش حاصل نگردد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر کسی بیند که از جایگاهی به زیر افتاد، دلیل بود امیدی که دارد برنیاید و ناامید نگردد. اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند که زخمی سخت به وی رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وی را زیانی رسد. اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجی و المی بدو رسد. اگر بیند که بیفتاد و رنجی بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود. اگر بیند که از آستانه خانه او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسی بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد،دلیل که مال بسیار بدو رسد از آنجا که امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن پیدا می کنیم و در این حال سراسیمه برمی خیزیم و می نشینیم. این نوعی ناراحتی عصبی است که اگر تکرار شود بیماری است که باید معالجه شود و طبعا هیچ تعبیری ندارد زیرا اصولا خواب نیست. اما در مورد دیگر خواب می بینیم با مقدمه و موخره و در جریان این خواب مشاهده می کنیم که می افتیم یا پرت می شویم و یا از ارتفاعی سقوط می نماییم . این خواب است و تعبیر دارد و باید در خوابنامه به دنبال معنی و مفهوم آن گشت. افتادن به روی اشخاص نشان نوعی اختلاف و منازعه است که باید در روزهای آینده مراقب اعمال و رفتار خویش باشیم و از برخوردهای تند و خشم آلود پرهیز کنیم . افتادن از بلندی ناکامی است. ناکامی و نامرادی در بر آوردن کلیه آرزوهای نهانی که در دل داریم و این ناکامی بستگی دارد به ارتفاع محلی که از آن می افتیم. اگر دیدید که به روی در خانه یا درگاه و آستانه افتادید برای شما تشویش و نگرانی پیدا می شود. اگر از کوه پرت شدیم در کارها با شکست رو به رو می شویم و نارضایی برای ما پیش می آید و میزان آن هم بستگی دارد به آسیبی که در اثر سقوط به ما وارد می آید. احتمالا می افتید اما دوباره برمی خیزید و از همان کوه بالا می روید. از پلکان پرت می شوید و مجددا به بالا رفتن می پردازید این دو یکدیگر را خنثی می کنند و نشان دهنده این واقعیت هستند که شما اهل مجاهده و کوشش هستید و شکست شما را از پای در نمی آورد. اگر در نتیجه افتادن مجروح شدید به اندازه زخمی که به شما وارد آمده زیان می بینید. لرزیدن و افتادن از رسیدن رنج و بلا خبر می دهد. اگر کسی شما را پرت کرد و در نتیجه به زمین خوردید بی تردید شخصی موجب تخفیف شان و مقام شما می شود و اگر شما کسی را به پایین انداختید این آسیب از شما به دیگری وارد می آید. اگر افتادید ولی آرام و آهسته (مثل یک ورقه کاغذ در هوا) به زمین رسیدید خطری شما را تهدید می کند ولی زیان نمی بینید.اگر از ارتفاع افتادید اما زیر پای شما آبی صاف و روشن بود نا خواسته حادثه ای اتفاق می افتد که به خشنودی شما پایان میابد. روی هم رفته افتادن در خواب تنزل است و احتمال آسیب و زیان و خطرهایی که در زندگی ما را تهدید می کنند در خواب شبانه ما به صورت افتادن شکل می گیرند که روح ما از آن خطرها آگاهی می دهد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

افتادن از جای بلند به جای پست، بر بدتر شدن احوال بیننده ی خواب دلالت دارد.
دیدن کسی که بر روی صورتش افتاده است، به بازنده شدن و از بین رفتن، تعبیر میشود. اگر بیینده ی خواب زن باشد، از شوهرش رویگردان و جدا میشود.

لیلا برایت می گوید:

افتادن در خواب، نشان‏دهنده‏ی وقوع خطرات است. اگر در خواب ببینید که دیگران می‏افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است. اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‏اید، به این معنا است که ضرر و زیانی به شما وارد می‏شود. اگر در خواب دیدی که از جایی بلند به پایین می‏افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمی‏رسید. اگر خواب ببینید که افتاده‏اید و زخمی شده‏اید، نشانه‏ی غم و اندوه است.

در سرزمین رویاها آمده:

از یک مکان مرتفع به پایین می ا فتید : بد شانسی شما را دنبال می کند.
از یک بلندی به پایین می ا فتید : احترامتان را از دست می دهید.
براثر افتادن زخمی می شوید : اوقات سختی را خواهید گذارند و دوستانتان را از دست می دهید.
شما می افتید و خیلی می ترسید :یاءس و ناراحتی
شما می افتید بدون اینکه آسیبی ببینید : در مبارزات و معاملات پیروز می شوید.
روی کف اتاق می افتید : یک خطر شما را تهدید میکند.
از روی یک پل می افتید : دیوانگی و سبک مغزی
شما می افتید و در همین حال بیدارمی شوید : شادی و ناخواسته و موقتی
در یک قبر می افتید : مصیب در پیش است.
در آب می افتید : خطر برای بیننده خواب
در اقیانوس می افتید : سلامتی شما بخطر می افتد.
دشمنان شما را به دریا می اندازند : رنج خواهید برد.
اشخاص دیگر می افتند : پیشرفت در کار
نزدیکان شما می افتند : بر دشمنان پیروز می شوید.
بچه ها می افتند : شادی غیره منتظره
دشمنان شما می افتند : اسرارخود را به هیچکس بازگو نکنید
دوستان می افتند : به اشتباهات خود پی می برید.