کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول اکرم (ص) :
آفت شرافت و بزرگي ، به خود نازيدن و خود بزرگ بيني است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مردن

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود و بعضی گویند: برآن مردم که بر جنازه او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

جابر مغربی می گوید:

دیدن مرگ مفاجات در خواب ، دلیل بر راحتِ مومن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندنِ خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سختر بود. اگر بیند که بمرد و او بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود. اگر مرده را بیند که دیگر باره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر بیند فرزندش بمرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شو د و نیز می گویند کارش شوریده شود. اگر زنی آبستن بیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو بود. اگر دفنش کردند بد است.

لوک اويتنهاو می گوید:

مردن : قولهای زیاد پوچ و واهی
دیدن کسانی که در حال مرگ هستند : شادی
زنده شدن مرده : شما زندگی بی برنامه ای را سپری میکنید
تمایل به مردن : نشانه سلامتی

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ببیند که می میرید : به شما قولهای بیجا میدهند.
نزدیکان شما می میرند : پولارث
بچه ها می میرند : پول دریافت می کنید
شخصی را در حال مرگ می بوسید : در یک محکمه یا مرافعه می بازید.
دوستان می میرند : بردشمنان غلبه می کنید
اشخاص دیگر می میرند : بطرف فریب و ناکامی می روید
شما مرده اید : خوشبختی و ثروت در انتظار شماست
جسدهای مرده : یک ازدواج شکل می گیرد
یک مرده را می بوسید : عمرتان طولانی می شود
با یکی از اعضاء فامیل که مرده است صحبت میکنید : از یکی از اعضاء فامیل به شما خبر میرسد
با یک دوست مرده صحبت می کنید : یک تغییر مهم برای بهبودی
یک مرده با شما صحبت می کنید : مرگ یکی از اعضاء فامیل
یک مرده را لمس می کنید : خبرهای غم انگیز
یک شخص مرده است : خبر تولد یک نوزاد
یک شخص ناشناس مرده است : ارث و خوشبختی
یک مرده شما را می گیرد : مرگ به شما نزدیک است.
با یک مرده می جنگید : بیماری
با یک مرده صحبت می کنید : عمر طولانی برای بیننده خواب
شما بهمراهی یک مرده هستید : دوستان خود را از دست می دهید.
یک مرده خوابیده در تابوت : دچار سوءهاضمه خواهید شد.
یک هدیه به یک مرده می دهید : پولی از دست می دهید.
یک مرده به شما چیزی اهدا می کند : به آرامی پول جمع می کنید
شما کمک می کنید مرده ای را در قبر بگذارید : بر دشمنانتان پیروز می شوید.
شخصی را که فکر می کردید مرده زنده است : در یک محکمه می بازید
یک شخص در حال مرگ که فکر می کردید قبلاً مرده : یک غم بسیار بزرگ برای فامیل
شخصی می میرد بدون اینکه حرفی بزند : مرگ بزودی فرا می رسد.
خواب مرگ یک زن باردار : مبلغی پول از را دور به شما می رسد.
مرگ یک پسر یا دختر جوان : وقایع شاد و خوشایند در فامیل
مرگ زن خود را می بینید : از دوستانتان جدا میشوید.
مرگ شوهرتان : یکی از اعضاء فامیل خواهد مرد.
مرگ یک عده باهم : خوشبختی بزرگ
شما آرزوی مرگ می کنید : موفقیت بزرگ