کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام حسین علیه السلام :
كسي كه براي جلب رضايت و خوشنودي مردم ، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا مي گذارد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مرغ

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن تمام مرغان عزت گردد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

هر چند در خواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانگ کردند، دلیل که مصیبتی پیدا شود. اگر بیند خایه مرغ داشت، دلیل فرزند بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره ای گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وی به زور بستاند.

جابر مغربی می گوید:

دیدن خروس در خواب بهتر از مرغان دیگر است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن مرغ در خواب ، بر زنی زیبا و ساده لوح دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن مرغ در خواب ، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک مرغ : منفعتهای متعدد مالی
یک مرغ روی تخمها : شانس
یک مرغ با جوجه هایش : شما فرزندان متعددی خواهید داشت.
یک مرغ را داخل لانه روی تخمهایش می گذارید : یک نذر یا آرزوی قدیمی برآورده خواهد شد.
یک مرغدانی : شادی بزرگ در فامیل
یک مرغ زیبا : شانس در عشق
خواب انواع پرندگان خانگی : زندگی شما پراز پستی و بلندیهای سرگرم کننده خواهد بود.