کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
زكات چشم به ديده عبرت نگريستن و چشم پوشي از شهوات و مانند آن است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مرغابی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مرغ آبی در خواب بر چهار وجه است:
اول:مال.
دوم: بزرگی.
سوم: ریاست.
چهارم: فرمانروائی یافتن.
مرغابی سفید در خواب ، مال یا زن ثروتمند است.
مرغابی سیاه در خواب ، کنیز و خدمتکاراست.
اگر ببیند مرغابی را کشت و از گوشت آن خورد، اموال زن به او ارث می رسد و اوخرج می کند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن مرغ آبی غم و اندوه باشد

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغ آبی سفید خبری است خوش و مرغ آبی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم. اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق می افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می شوند که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد. اگر دیدید با مرغابی حرف می زنید از زنی ثروتمند سود می برید.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید.
اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است.

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است که از راه دریا به مسافرتی خواهید رفت.
2- اگر مرغابیهای سفید را در خواب کنار مزرعه ای ببینید ، علامت آن است که محصول خوبی خواهید داشت.
3- اگر خواب ببینید مرغابی شکار می کنید ، نشانه آن است که برای اجرای نقشه ای شغل خود را تغییر می دهید.
4- اگر خواب ببینید مرغابیها هدف تیر قرار گرفته اند ، نشانه آن است که دشمنان در امور خصوصی شما دخالت می کنند.
5- اگر در خواب مرغابیها را در حال پرواز ببینید ، نشانه آن است که ازدواج خواهید کرد و صاحب فرزندانی خواهید شد و همچنین خانه ای جدید خواهید خرید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب مرغابی : ناکامی برای مخالفان و رقیبانتان
مرغابی های وحشی به شما حمله می کنند : گرفتاریهای بزرگ در کارها
مرغابیها در حال پرواز : ازدواج – و یک زندگی خوش
شکارمرغابی : موفقیت بزرگ
یک مرغابی را می کشید : در سفری که می کنید مصیبت بزرگی در انتظار شماست.
گوشت مرغابی می خورید : پول و احترام
مرغابی می گیرید : شانس و موفقیت
یک مرغابی مرده : دوستانتان را فراموش نکنید
مرغابیها در حال شنا : خطر بزرگی شما را تهدید می کند.
دیگران گوشت مرغابی می خورند : شادی بزرگ