کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر (ع) :
دعاي انسان پشت سر برادر ديني اش ، نزديكترين و سريعترين دعا به اجابت است .

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مرغزار

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مرغزار در خواب بر هشت وجه است:
اول: دین.
دوم: اعتقاد.
سوم: معیشت و نظام کار (معاش و نظم و ترتیب امور).
چهارم: پادشاه.
پنجم: مردی بزرگ.
ششم: خیر و منفعت.
هفتم: زن.
هشتم: مراد یافتن (به مراد رسیدن).

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن مرغزار به خواب ، دلیل بر اسلام بود. اگر بیند در مرغزاری بود و ندانست که ملک او است، دلیل که دین او پاک بود. اگر آن مرغزار از آن دیگری بود و او تماشا می‏کرد، دلیل که با پارسایان و بزرگان صحبت دارد. اگر بیند در مرغزار خود می‏گشت، دلیل که عیش بر وی فراخ شود و عاقبتش محمود بود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن مرغزار ، دلیل بزرگی است. اگر بیند در مرغزاری سبز بود و گل‏های شکفته بود به وقت خود آب‏های روان، دلیل که مرگ او به شهادت بود. اگر دید گل و ریاحین از مرغزار سبز شد، دلیل که او را با بزرگی صحبت افتد که از خدم و حشم دور مانده. اگر بیند در آن مرغزار گوسفندان بودند، دلیل که لشگر شاه بی‏وفا باشند. اگر بیند در مرغزار گل و ریاحین جمع کرد، دلیل که مال به سختی حاصل کند.

جابر مغربی می گوید:

دیدن مرغزار ، دلیل زن بود. اگر در مرغزاری سبز شد، دلیل که زن مستوره بخواهد. اگر آن مرغزار سبز نباشد، تأویلش به خلاف این است.