کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر خدا صلي‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :
چون هلال ماه رمضان پديد آيد، درهاي دوزخ بسته گردد و درهاي بهشت گشوده شود و شياطين به زنجير كشيده شوند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مروارید

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است:
اول: قرآن.
دوم: حکمت.
سوم: مال.
چهارم: زنی خوبروی.
پنجم: کنیزک صاحب جمال.
ششم: فرزند نیک.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن مروارید ، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

مروارید در خواب به دانش ، پول یا سخن نیک تعبیر میشود.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن مروارید ، دلیل بر زنی صاحب جمال بود یا کنیزک خوبروی. اگر بیند مروارید بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و بعضی گویند چون مروارید را پراکنده بیند، دلیل بر سخن علم و حکمت بود و نیز می گویند عدد پسران و دختران بود. اگر بیند از دهان وی عقد مروارید بیرون آمد، دلیل که سخن علم و حکمت گوید.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند مروارید می خورد، دلیل که علم و حکمت را بپوشاند یا قرآن را فراموش کند. اگر بیند به جای هیزم مروارید می سوخت، دلیل که علم و حکمت به کسی آموزد که سزاوار آن نباشد. اگر دید مروارید داشت، دلیل علم او است. اگر مروارید دید، دلیل که او را فرزندی خوبروی آید. اگر مرواریدی در دهان نهاد و فروبرد، دلیل که حق تعالی قران روزی او گرداند. اگر دید مروارید را بفروخت، دلیل که قران فراموش کند. اگر دید عقد از مروارید بر دست بسته بود، دلیل که او را دختری آید خوبروی.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد، دلیل که همه بزرگان سخن او را پسندند. اگر دید مروارید از دست او افتاد و شکست، دلیل گریستن است. اگر مروارید در جائی پلید انداخت، دلیل که علم و حکمت را پیش نادان بگوید.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری.چنان چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسربرجسته و ممتاز می شوید یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج می کنید. اگر در خواب ببینید که مرواریدی را به گوش آویخته اید صاحب دختر می شوید و چنان چه ببینید به سینه و گردن آویخته اید صاحب پسر خواهید شد. اگر دیدید مروارید را می فروشید زیان هنگفت می کنید. اگر در خواب ببینید که مروارید را به سینه و لباس خود دوخته اید با همسر خود روابط صمیمانه و خوب خواهید داشت.

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن مروارید در خواب ، علامت فعالیتهای تجاری و اجتماعی مساجد است.
2- اگر زنی خواب ببیند همسرش به او هدیه می دهد ، علامت آن است که در زندگی خوشبخت می گردد ، و فرصتهای بسیار برای شادمانی و سرور در اختیارش قرار می گیرد.
3- اگر زنی خواب ببیند مرواریدهای خود را می شکند یا آنها را گم می کند ، علامت آن است که در اثر عدم تفاهم با فردی ، دچار غم و اندوه می گردد.
4- اگر زنی خواب ببیند از مرواریدی تعریف می کند ، نشانه آن است که با خلوص نیت برای رسیدن به تعلقات خاطر خود تلاش می کند.

در سرزمین رویاها آمده:

مرواریدها را نخ می کنید : یک شخص ثروتمند به شما کمک مالی می کند.
مروارید می خرید : دوستان بد به دور شما می آیند
مرواریدها را می پاشید و پراکنده می کنید : خوشنامی خود را ازدست می دهید.
مرواریدها را می شمارید : شادی بسیار بزرگی در انتظار شماست.
مروارید پیدا می کنید : بی پولی و غمگینی
مروارید می فروشید : مراقب دوستان دروغگو باشید.
صدفهای مرواریددار : محرومیت