کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اكرم (ص) :
شعبان ماه من است، و رمضان ماه خداست؛ پس هركس در شعبان روزه بدارد، من در روز قيامت شفيع او خواهم بود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مسجد

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مسجد بر دوازده وجه است:
اول: پادشاه.
دوم: قاضی.
سوم: عالمی بزرگ.
چهارم: رئیس.
پنجم: امام.
ششم: مسجد.
هفتم: خطیب.
هشتم: موذن.
نهم: قیّم.
دهم: نام نیکو.
یازدهم: خیروبرکت.
دوازدهم: زن نیکو.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن عمارت و مسجد دولت بود
دیدن به مسجد رفتن خبر خیر بود

جابر مغربی می گوید:

دیدن بنا نهادن مسجد، دلیل زن خواستن است. اگر مسجدی بنا کرد، دلیل که زنی دیندار خواهد. اگر چراغ مسجد بیفروخت، دلیل که در کاری که دارد روشنی ظاهر شود.
اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت، دلیل که از همه ترس ها ایمن شود و مرادهای دنیوی و اخروی حاصل کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در مسجدی نماز کرد بی قبله، دلیل بر بی دینی است. اگر دوست و روی خود را در مسجد می شست، دلیل که مال خود را در آن مسجد هزینه کند و مرادش حاصل شود. اگر دید مسجدی خراب شد، دلیل که عالمی بمیرد از آنجا. اگر دید جایگاهی ملک او بود، مسجد شد، دلیل شرف و بزرگی است در دین اگر دید با قومی به مسجد رفت، دلیل که زنی خواهد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

مسجد در خواب بر مردی عالم و دانا دلالت دارد. اگر کسی ببیند که خانه اش مسجد شده است، خیر و برکت و سربلندی و ایمان به او عطا می شود. دیدن مساجد خالی در خواب ، بر بی توجهی علما به مسائل دینی و دست کشیدن از امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد. ساختن مسجد در خواب به پیروزی و برتری تعبیر میشود. دیدن مسجد جامع در خواب، بر مکانی دلالت میکند که مردم از آن بهره نیک میبرند و هرکس به تناسب خود به بهره ای میرسد. وارد شدن به مسجد جامع در خواب برای کسی که به او ستم شده است،به اجرای عدالت برای او تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که وارد مسجدالحرام شد، از ترس ایمن میشود و عهد و پیمانش درست است.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می گذارید کاری بزرگ و خوب انجام می دهید. اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می گذارد و این مبنا بر مبنای صدق گذاشته می شود از سختی و بدبختی نجات می یابد. اگر کسی ببیند در مسجد نماز می گذارد یا در وضو خانه وضو می گیرد که بعدا نماز را اقامه کند زن می گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود. اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می گذارد کاری بر مبنای درست انجام می دهد و این کاری است خوب و خداپسندانه و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می خواند کاری خلاف انجام می دهد و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می کند. اگر ببینید خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می رسید و اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده اید از بزرگی حمایت می طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می دهد.

دیدن مسجدِ آبادان ، دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صلاح دین. اگر دید مسجدی بنا کرد، دلیل که با مسلمانان نیکی کند.