کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام محمد باقر علیه السلام :
فضيلتي چون جهاد نيست ، و جهادي چون مبارزه با هواي نفس نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مشک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مشک بر پنج وجه است:
اول: زن.
دوم: عیش خوش.
سوم: کنیزک.
چهارم: مال.
پنجم: سخن خوش.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن مشک هدیه بود

جابر مغربی می گوید:

اگر دید نافه ای از مشک بیرون آورد، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیننده عالم بود، دلیل که عملش زیاده شود. اگر بازرگان بود مالش زیاده شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

مشک در خواب برای کسی که آن را می بوید یا صاحب آن است، نشانه خیر و رفاه در زندگی است.

آنلی بیتون می گوید:

بوییدن مشک در خواب ، علامت به دست آوردن فرصت های غیر منتظره و شادی بخش است. عاشق و معشوق به وصال هم خواهند رسید.

اگر دید مشک داشت، دلیل که مردم او را ثنا گویند. اگر بیند بویِ مشک می شنود، دلیل که نیکوئی با کسی کند که قدر ان نداند. اگر دید مشک بر خود می مالید، دلیل که با خلق احسان کند.