کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر صلي الله عليه و آله :
ولايت علي بن ابي طالب سلام الله عليه ولايت خدا، و محبّت او عبادت خدا و پيروي از او فريضه اي از جانب خدا است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مگس

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن مگس ، دلیل بر مردم فرومایه بود، اگر دید مگسان وی را می گزیدند، دلیل که از مردم بر وی حسد برند. اگر مگس را بکشت، دلیل که حاسدی را قهر کند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

مگس در خواب، به مردی بی ارزش و ضعیف تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که مگسی دور سرش می چرخد، دشمنی ضعیف و ناتوان دارد که میخواهد بر او غلبه کند. اگر کسی در خواب ببیند که مگسی بر روی چیزی، در خانه اش نشسته است، از آن چیز در مقابل دزد محافظت نماید. اگر کسی ببیند که مگسی را میکشد، آرامش و تندرستی به او عطا میشود. اگر کسی ببیند که مگس های زیادی در خانه ی او جمع شده اند، دشمنانش به او زیان وارد می کنند.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید. کمتر اتفاق می افتد که یک مگس را تنها در خواب ببینیم غالبا دسته مگس ها در فضای خانه و اتاق پرواز و وز وز می کنند. شنیدن صدای مگس در خواب نشان آن است که آدم های بی شخصیت و ولنگار درباره شما داوری می کنند و یاوه می گویند و سعایت آن ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می شود. اگر در خواب دیدید مگسی گرد سر شما پرواز می کند مزاحمی در زندگی شما پیدا می شود و اگر آن مگس صدا داشت کسی از دیگری نزد شما بد می گوید و رغبت می کند و می خواهد آبروی شخص ثالث غایبی را خدشه دار کند. اگر دسته ای از مگس ها را دیدید که در اتاق یا در اطراف شما هستند جمعی مردم دون و پلید گرد شما را می گیرند و ضمن این که نیت سو استفاده دارند مزاحمت ایجاد می کنند. اگر دیدید لاشه گوسفندی هست و مگس های بسیاری بر آن نشسته اند جمعی مفتخور مگس صفت در صدد تصاحب مالی هستند. اگر لاشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما در معرض تجاوز است، روی هم رفته مگس ها در خواب مزاحم و مفتخور و بی ارزش هستند در ضمن لجباز و سمج.

مولف می گوید:

مگس بدگمانی حسادت و مزاحمت های ناشی از تفکرات شخص مقابل می باشد.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب مگس : دوستان برای شما ایجاد دردسر میکنند.
تعدادی زیادی مگس : مرتکب یک عمل احمقانه خواهید شد.
مگسها روی بچه ها : معشوق شما وفادار خواهد بود
مگس روی گربه یا سگ : عمر طولانی
مگس روی خوراکی : موفقیت شما بتاخیر می افتد
یک خرمگس شما را می گزد : غم شما را فرا میگیرد.
خواب یک مگس کوچک : نگرانی و ضررمالی
مگسهای کوچک روی دیگران : پولتان را از دست می دهید

در خواب ، دلیل بر مردی سفله بود. اگر دید مگسان بر وی جمع شدند، دلیل که از سفله مال حاصل کند. اگر بیند مگسی در گوش وی رفت، دلیل که از سفله سخنی بشنود و برنجد.