کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
ريشه هاي كفر سه چيز است: حرص و خود بزرگ بيني و حسد ورزيدن

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر مناره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن مناره بر چهار وجه است:
اول: پادشاه.
دوم: مردی بزرگ.
سوم: امام.
چهارم: موذن.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن مناره در خواب ، دلیل بر پادشاهی بود یا مردی بزرگ. اگر بیند در کوچه او مناره بود، دلیل که بزرگی در آنجا نزول کند. اگر بیند مناره آجر و سنگ بود، دلیل که آن بزرگ دون همت است. اگر مناره را در مسجد دید دلیل مهتری بود که خلایق را به راه راست آرد. اگر بیند در مناره مسجد بیفتاد، دلیل که بزرگی از آن دیار بمیرد.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید بر مناره مسجد جامع بانگ نماز می گفت، دلیل که به کاری بزرگ مشغول شود و حق تعالی حج را روزی او کند. اگر بر مناره اقامت کرد، دلیل بر درازی عمر بود. اگر بیند باد مناره را بیفکند، دلیل که پادشاه دیگر آید و آن پادشاه را قهر کند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

مناره در خواب ، بر مردی دلالت دارد که به اصلاح میان مردم می پردازد. دیدن مناره ی ویران بر مرگ عالمی دلالت دارد و اگر کسی ببیند که بالای مناره چوبی بلندی رفته است، با نفاق و ظاهرسازی به فرمانروایی و قدرتی بزرگ دست می یابد.

دیدن مناره در خواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را به راه راست خواند. اگر دید مناره بنا کرد، دلیل که کاری کند که جماعتی را از اسلام جمع دارد. اگر بیند مناره را خراب کرد، دلیل که جمع اسلام را متفرق نماید و بعضی گویند، دلیل که موذن آن مناره بمیرد.