کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق عليه السلام :
و دوست داشتن مرگ را جستجو نمودم، پس آن را در پيش فرستادن ثروت (انفاق) براي خشنودي خداي تعالي يافتم. (برگ عيشي به گور خويش فرست ..... كس نيارد ز پس، تو پيش فرست)

براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر منبر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن منبر بر پنج وجه است:
اول: پادشاه
دوم: قاضی
سوم: امام
چهارم: خطیب
پنجم: مرتبت
و هر زیادت و نقصان که در منبر بیند، دلیل بر نفاق این پنج کس دارد.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید بر سر منبر شد و بیننده عالم بود، دلیل جاه و بزرگی است، اگر عالم نبود، دلیل که او را به دزدی بردار کنند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که بالای منبر رفته است و برای مردم سخنانی خوب و نیکو می گوید، سلطه و قدرتی بزرگ به او عطا میشود یا به نیکی در میان مردم مشهور می شود.

دیدن منبر در خواب ، دلیل بر پادشاه ملسمان بود. اگر بیند بر سر منبر رفت و خطبه خواند یا علم گفت، اگر بیننده عالم بود. دلیل که از خویشانِ او، یکی عالم گرددو از پادشاه منفعت یابد. اگر بر سر منبر شعر خواند یا غیرشریعت سخن گفت، دلیل که بی دین و رسوا شود و یا گویند او را بردار کنند. اگر پادشاه بیند منبر او بیفتاد و بشکست، دلیل که معزول شود.