کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر صلي الله عليه و آله :
ولايت علي بن ابي طالب سلام الله عليه ولايت خدا، و محبّت او عبادت خدا و پيروي از او فريضه اي از جانب خدا است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر منی

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر منی در خواب بر چهار وجه است:
1- پادشاه
2- افزایش مال
3- کاهش مال
4- بزرگی

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بیند که منی بیرون آمد او را به قدر آن مال و خواسته حاصل شود.
اگر بیند که از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی دزد و راهزن پدید آید.
اگر بیند که از قضیب او مرغی پدید آمد، تاویلش آن است که جواهرات یابد.
اگر بیند که از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل که او را دختری نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد.
اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید که دشمن او باشد.
اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تاویل دارد.
اگر بیند که کرم و مور بیرون آمد، دلیل است فرزندش ضعیف و دون همت و فرومایه بود.
اگر بیند که از قضیب او نان بیرون آمد، دلیل که مفلس و تنگدست گردد.
اگر بیند که کنجد بیرون آمد، دلیل که عیالش کسی را به پنهان دوست دارد.
اگر بیند که خون بیرون آمد، دلیل که با زنی حائض جماع کند.
اگر بیند که ریم بیرون آمد، فرزندی آرد معلول.
اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید مصلح و پارسا.
اگر بیند که آب تیره بیرون آمد، تاویلش به خلاف این است.
اگر بیند که آتش بیرون آمد، یک نیمه به جانب مشرق و یک نیمه به جانب مغرب شد، دلیل که او را فرزندی آید که پادشاه مشرق و مغرب گردد، مانند ذوالقرنین.
اگر بیند که سرگین بیرون آمد، دلیل که میلش به لواط بود.