کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
صدقه‏ اي كه خداوند آن را دوست دارد عبارت است از: اصلاح ميان مردم هرگاه رابطه‏ شان تيره شد و نزديك كردن آنها به يكديگر هرگاه از هم دور شدند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف م » تعبیر میخ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن میخ بر چهار وجه است:
اول: برادر.
دوم: فرزند.
سوم: دوست.
چهارم: زن خواستن.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن میخ به خواب شرف و بزرگی بود در دنیا و آخرت. اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونی زد به، دلیل که با منافقی دوستی کند. اگر بیند میخ از برنج بود یا از مس به تاویل بد بود. اگر میخ از استخوان بیند، دلیل قوت بود. اگر بیند میخی آهنین داشت، دلیل که او را فرزندی آید که به سبب او بزرگی یابد. اگر بیند میخ بر زمین زد، دلیل که از کسب خود توانگر شود.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

میخ در خواب ، به مردی تعبیر میشود که دیگران توسط او به مرادشان میرسند.

لوک اويتنهاو می گوید:

میخ چوبی : برنامه سودمند
میخ چوبی را در جایی کوبیدن : کار سودمند

در سرزمین رویاها آمده:

میخهای نجاری : ضررهای مالی
میخهای فولادی : بیماری
میخ مسی : غم
میخهائی که برای نعل کردن اسب بکار می روند : خبرهای بد باعث پریشانی شما می شود.
شما میخ می کوبید : یک جدائی – طلاق
میخ می فروشید : پول
میخ می خرید : درباره شما پرگوئی های بسیار میشود.
میخهای کوچک پرده یا دیوار : مراقب شناخت مردم روی خودتان باشید.
یک نجار میخ می کوبد : مشاجره در محیط کار
یک مرد متاهل خواب ببیند که میخ می کوبد : او باید از قولهای بیهوده و اخلاق زننده خود پرهیز کند.
یک زن خواب ببیند که میخ می کوبد : رقبایش نخواهند توانست مقابل او پایداری کنند.
میخ ریز می خرید : در تنهائی زندگی خواهید کرد.

دیدن میخ در خواب ، دلیل برادر است. اگر بیند میخی بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آنجا باز دارند. اگر میخ را بر ریسمان بست، دلیل که برادرش با مردی پیوندد.