کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
خوابيدن همراه با يقين ، برتر از نماز گزاردن با شك و ترديد است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نابینا

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است:
اول: درویشی (فقر وبی چیزی).
دوم: بدحالی.
سوم: غم واندوه.
چهارم: نقصان(نقص در بدن).
پنجم: مال.
ششم: تباهی دین.
قوله تعالی: »صم بکم عمی فهم لا یرجعون« (سوره بقره آیه 18)
اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود.
اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس رااز راه ببرد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

نابینایی در خواب ، به گمراهی در دین تعبیر می شود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند. در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است. شخصی که در خواب او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند. کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم می تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند و به دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند لذا مردم را نابینا می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند. نابینائی یک چشم گویای خوف و رجا است.

لوک اويتنهاو می گوید:

نا بینا : خطر

اگر در خواب بیند نابینا شد، دلیل که در اسلام گمراه است.
اگر یک چشم او نابینا شد، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد.