کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
دنياي حرام چون مار سمي است ، پوست آن نرم ولي سم كشنده در درون دارد ، نادان فريب خورده به آن مي گرايد ، و هوشمند عاقل از آن دوري گزيند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر الاغ

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن خریدن الاغ بنده یا ملازم پیدا کند
دیدن فروختن الاغ زیان باشد
دیدن الاغ بخت او را یاری می کند

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن الاغ در خواب ، نشانه آزردگی خاطر است واخباری که دیر از موعد به شما می رسد.
2- اگر الاغها را در حال حمل بار در خواب ببینید ، نشانه کار فراوان و بردباری بسیار است و موفقیت شما در سفر و امور شخصی.
3- اگر خواب ببینید الاغی به دنبال شما می آید ، نشانه آن است که حرفها و تهمت هایی که پشت سر شما زده می شود ، روزگار ملال آوری برای شما بوجود خواهد آورد.
4- اگر خواب ببینید الاغ سواری می کنید ، دلالت بر آن دارد که در دعواهای غیر قابل پیش بینی ، شرکت خواهید کرد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن الاغ در خواب، نشانه‏ی دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببینید که الاغی را می‏زنید، بدین معنا است که نسبت به خانواده‏تان بی‏تفاوت شده‏اید. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردی که به شما بدی کرده، خوبی می‏کنید. اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتی برایتان به وجود می‏آید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک الاغ : ازمشاجره هیچ سودی عایدتان نخواهد شد.
برروی یک الاغ سوارهستید : نکبت
شما یک الاغ دارید : مشاجره با دوست صمیمیتان.
یک الاغ از شما نافرمانی می کند : شانس در عشق
یک الاغ در حال دویدن : خبرهای بد و ناخوشایند
یک الاغ که به آهستگی راه می رود : امنیت
یک الاغ میخرید : شادی در کانون خانواده
یک الاغ می فروشید : شکست و ضرر بزرگ در آینده نزدیک
یک الاغ را بار می کنید : کارهای سودمند در آینده نزدیک
روی یک الاغ نشسته اید : کارهایتان بیشترخواهدشد و ثروت به شما رو می آورد.
یک الاغ با بار روی پشتش : پول
بچه ها روی الاغ سوار هستند : خوشبختی
یک الاغ را ازطویله بیرون می آورید : 1- کارهای شما رو به تیرگی میروند 2- یک ماجرای عشقی به پایان میرسد.
یک الاغ را می زنید : خبرهای بد و نا خوشایند
یک الاغ به شما جفتک می اندازد : عشق ناکام
کفشهایتان را روی الاغ می گذاردید : کار بسیار سختی در انتظار شماست.
یک الاغ مرده را می بینید : عمرشما طولانی می شود
یک الاغ را می کشید : تمام دارائی تان را از دست خواهید داد.
گوشهای یک الاغ : بزودی با یک رسوائی بزرگ مواجه می شوید.
صدای عرعر الاغ را می شنوید : 1- فلاکت و شرمساری 2- مرگ یک دوست
صدای عرعر چندین الاغ : دوستانتان به دیدن شما می آیند.
یک الاغ وحشی : کارهایتان را بخوبی اداره نمیکنید
تعداد زیادی الاغ : عشق شما را ترک می کند.
الاغهایی که مال دیگران هستند : دوستان بسیار صادقی خواهید داشت.