کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام باقر (ع) :
كسي به ولايت ما نمي رسد مگر با عمل (شايسته) و دوري از گناه

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر ناخن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

تعبیر ناخن در خواب بر شش وجه است:
1-قوت ونیرومندی
2-قدرت ومنزلت
3-شجاعت ودلیری
4-فرزند
5-منفعت
6-فرزندان غلام وکنیز

مولف می گوید:

درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش

لوک اويتنهاو می گوید:

ناخن
بلند : سود
کوتاه : ضرر
گرفتن ناخن : شرمساری

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن ناخن در خواب ، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است.
2- سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخنها در خواب ، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.
3- دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب ناخن : مشاجره
ناخنهایتان را می برید : مشاجره
دیگران ناخنهای شما را می برند : سرافکندگی وبی آبروئی برای فامیل
یک مرد خواب ببیندکه ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت شانس و موفقیت در کارهایش
یک زن خواب ببیند که ناخنهایش بسیار بلند شده است : علامت یک عشق پرسعادت
ناخنهای بی نهایت بلند یک زن : علامت پول فراوان
ناخنهای شما خیلی کوتاه هستند : پول از دست میدهید.
ناخنتان می شکند : بی پولی و غم
دیگران ناخنهایشان را می جوند : افراد اجتماع از شما دوری می کنند.
خواب ناخن اشخاص دیگر : شانس
ناخن بچه ها رشد می کند : شما یا یکی از بستگان عزیز شما یک حادثه در پیش دارد.