کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
آدمي بنده خالص خدا نمي شود تا آنگاه كه ستايش و نكوهش نزد او يكسان شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نامه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر در خواب نامه ای را بخواند که در آن موضوع خیری نوشته شده است حاجتش برآورده می شود
اگر در نامه سخن وموضوع شری نوشته شده باشد کارش به سر انجام می رسد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر به خواب بیند که نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود.
اگر نامه را گشاده بیند، دلیل که سخنی فاش شنود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در خواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد.
اگر بیند که نامه را بگشاد، دلیل است بی‏غم شود.
اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی که بیننده‏ی خواب امی بود و نیز گویند که آخر عمر او بود. قوله تعالی: «اقرء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا». (سوره بنی‏اسرائیل آیه 14)

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب بیند که پادشاه نامه به وی داد و در آن سخنان خوش نوشته است، دلیل راحت و خرمی است.
اگر سخنان ناخوش بود، دلیل ترس و بیم بود.
اگر بیند شیخی یا زاهدی نامه به وی داد، دلیل که آن زاهد یا شیخ او را پندی دهد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در خواب واکنش شما که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در نامه نوشته شده تعبیر را متفاوت می کند. اگر در خواب نامه ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روزهای آینده یک شادی برای شما می رسد و به موفقیت می رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می یابید یا بالاخره مهمانی دوست داشتنی و گرامی برایتان می رسد. چنان چه در خواب ببینید نامه ای به دوستان می نویسید امیدی در شما ایجاد می شود و حالت انتظار در شما پیدا خواهد شد. اگر دیدید نامه ای اداری می نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید، گره ای از کارهایتان باز می شود و چنان چه نژند باشید مشکلی برایتان پیش می آید.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که نامه ای به دست او رسیده است که در آن مژدهای خوشحال کننده وجود دارد، دلیلی بر عاقبت به خیری او یا عطای مال و زن و فرزند و روزی نیک می باشد.

لوک اويتنهاو می گوید:

نامه
دریافت کردن : ثروتهایی که در آینده خواهید داشت
خواندن نامه : ازدواج
نوشتن نامه : خبرهای جالب
یافتن نامه : کارهای اداری برایتان پیش خواهد آمد
گم کردن نامه : اخبار بد
سوزاندن نامه : سبکسری
بازکردن نامه : مراقب دزدها باشید

آنلی بیتون می گوید:

1- اگر در خواب نامه ای سفارشی دریافت کنید ، علامت آن است که اختلاف بر سر مسایل مادی ، دوستی های دیرپا را از هم می گسلد.
2- اگر دختری خواب ببیند نامه ای سفارشی دریافت می کند ، علامت آن است که به او پیشنهاد می شود در مقابل گرفتن درآمد کافی ، تن به کارهایی ناپسند و غیر اخلاقی بدهد.
3- اگر خواب ببینید نامه ای بی نام و نشان دریافت کرده اید ، نشانه آن است که از جایی نامعلوم به شما آسیب می رسد.
4- اگر خواب ببینید نامه ای می نویسید ، علامت آن است که به کسی حسادت می ورزید که برتری او را نسبت به خود قبول دارید.
5- اگر خواب ببینید نامه ای که به دستتان رسیده حکایت از اخباری نامطلوب دارد ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد. اما اگر نامه از اخباری نویدبخش حکایت کند ، علامت آن است که به خاطر نعمات و رفاهی که در زندگیتان وجود دارد که باید سپاسگذار باشید. اگر نامه ای عاشقانه بر کاغذی سبز یا رنگارنگ به دستتان برسد ، نشانه آن است که نومیدی بر شما چیره می شود ، نامه با جوهر آبی نوشته شده باشد نشانه‌ آینده‌ درخشان است.
6- اگر خواب ببینید نامه ای به جوهر قرمز نوشته شده است ، علامت آن است که به فردی سوء ظن می یابید و از او دلسرد می شوید. اما فرد مورد نظر با حرکتی عاقلانه سوء ظن شما را نسبت به خود از بین می برد.
7- اگر دختری خواب ببیند از نامزد خود نامه ای دریافت می کند و نامه ای را بر قلب خود می نهد ، علامت آن است که رقیبی او را بسیار نگران می سازد . پاداش صداقت و راستگویی اغلب اوقات حسد و تنگ نظری است!
8- اگر خواب ببینید قادر به خواندن نامه ای که به دستتان رسیده نیستید ، نشانه آن است که در محیط کار یا اجتماع چیزی را از دست می دهید.
9- اگر خواب ببینید کسی نمی گذارد نامه ای به دستتان برسد ، علامت آن است که دشمنان می کوشند شما را بد نام سازند
10- اگر خواب ببینید سعی می کنید نامه ای را از چشم همسر خود مخفی نگاه دارید ، علامت آن است که به انجام کارهایی بی ارزش علاقمند خواهید شد.
11- دیدن نامه ای با حاشیه سیاه در خواب ، دلالت بر مرگ یکی از نزدیکان دارد.
12- اگر خواب ببینید نامه ای دریافت کنید که بر کاغذ سیاه با جوهر سفید نوشته شده است ، نشانه آن است که مورد هجوم یأس و نومیدی قرار خواهید گرفت.
13- دیدن نامه پاره شده در خواب ، نشانه آن است که با اشتباهاتی به شهرت خود آسیب می زنید.
14- دریافت نامه ای دست نوشته در خواب ، نشانه آن است که نسبت به دوستان خود حساسیت به خرج می دهید.
15- اگر خواب از دوستی نامه ای دریافت کرده اید ، علامت آن است که دوست مورد نظر را خواهید دید یا نامه ای از او دریافت خواهید کرد.
16-اگر در خواب مشاهده کنید که نامه‏ای به دستتان می‏رسد، بیانگر آن است که خبری به گوشتان می‏رسد.
17-اگر در خواب نامه‏ای بی‏نام و نشان دریافت کنید، به این معنا است که شخصی قصد آزار شما را دارد.
18- نامه نوشتن در خواب، بیانگر انجام کار اشتباه است.

لیلا برایت می گوید:

خواندن نامه‏ی عاشقانه در خواب ، علامت شنیدن اخبار بد است.
خواندن نامه‏ی غم‏انگیز در خواب ، نشانه‏ی اتفاقات ناگوار است.
اگر خواب ببینید که مشغول نوشتن نامه‏ی عاشقانه هستید، به این معنا است که دلبسته‏ی شخصی خواهید شد.

در سرزمین رویاها آمده:

یک نامه دریافت می کنید : پول بدست می آورید
از همسرتان یک نامه دریافت می کنید : شکست و ناکامی برای مخالفانتان
از معشوقتان نامه دریافت می کنید : نامزدی
یک نامه از طرف یک دوست دریافت می کنید : درآمد شما بسیار خوب خواهد بود.
نامه ای از طرف فرزند خود دریافت می کنید : امنیت مالی
نامه ای از طرف اعضاء فامیل : از خطر فعلی خواهید جهید.
نامه ای از طرف یکی از طرفداران : یک ازدواج پرمنفعت
یک نامه مربوط به کار : در هر کاری احتیاط کنید.
یک نامه محتوی پول دریافت می کنید : امیدهایتان برآورده می شوند.
به مردی که برای قانون کار می کند نامه میدهید : بدشانسی
یک نامه جالب را می خوانید : آسایش برای یک مدت طولانی
روی یک نامه تمبر یا مهر می زنید : در کارهایتان به موفقیت می رسید.
یک نامه را پاره می کنید : یک رقیب عشق شما را از چنگالتان در می آورد.
یک نامه مربوط به کار را مچاله می کنید : موانع غیرقابل عبور بر سر راهتان پدیدار می شود.
یک نامه پست می کنید : خبرهای بسیار جالب و خوشایند
دیگران نامه شما را می خوانند : احتیاط کنید فریب نخورید یک بخشنامه : پیشرفت در کار
یک نامه می فرستید : مراقب باشید رازهایتان فاش نشود.
یک نامه برای همسرتان می فرستید: شادی بزرگ
برای معشوقتان نامه می نویسید : ازدواج
برای یک دوست نامه می نویسید : به یک سفر بسیار طولانی خواهید رفت.
برای بچه ها نامه می فرستید : آینده ای شاد و پراز لذت خواهید داشت.
برای بستگان خود نامه می نویسید : مشاجره در فامیل
برای یکی از طرفداران خود نامه می نویسید : بر مخالفان خود غلبه خواهید کرد.
یک نامه اداری می فرستید : گرفتاری و دردسر
شما یک نامه عاشقانه می نویسید : شادی بزرگ
یک نامه عاشقانه را می خوانید : خبرهای خوش
تعداد زیادی نامه عاشقانه دریافت می کنید : راستی و صداقت یکی از خصایص عالی است که نباید فراموش شود
نامه های عاشقانه را پاره می کنید : ناکامی
نامه ها عاشقانه را جمع آوری می کنید : خقیقت را می فهمید