کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
نشان منافق سه چيز است : 1 - سخن به دروغ بگويد . 2 - از وعده تخلف كند .3 - در امانت خيانت نمايد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نان در خواب چهار وجه است:
اول: عیش خوش.
دوم: مال حلال.
سوم: ولایت.
چهارم: خیر و برکت.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد.
اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود.
اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. (سوره یوسف آیه 36)
ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. (سوره یوسف آیه 41)
دیدن نان سفید روزی حلال باشد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن نان‏های پاکیزه در خواب ، دلیل خرمی است.
اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود.
اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزی حلال است و زیادتی مال.
اگر نان به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط بود.

جابر مغربی می گوید:

دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری
و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود
و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است
و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود.
اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن نان سفید ، بر زندگی خوش و رزقی پاک دلالت دارد و اگر کسی ببیند که از میان نان های سفید، بهترین آنها را انتخاب می کند، پاکترین و بهترین نوع زندگی و دانش را انتخاب می کند. اگر کسی در خواب ببیند که بین مردم، نان توزیع می کند و خود طالب علم باشد، به علم مورد نیاز خود دست می یابد و اگر واعظ باشد، پند و اندرزهایش در میان مردم منتشر می شود. اگر کسی ببیند که مرده ای به او نان می دهد، به ملک و ثروت می رسد. همچنین دیدن نان برای افراد مجرّد بر ازدواج دلالت دارد و نان بزرگ ، نشان دهنده ی روزی فراوان است. نان، بر از بین رفتن غم و اندوه نیز، دلالت دارد. نان گرم و تازه، بر رزق و روزی؛ نان بیات و مانده، بر تباهی دین یا تباهی احوال همسر دلالت دارد.
دیدن نان خرد شده در آبگوشت ، بر زندگی و کسب دلالت دارد. اگر کسی دید که کاسه اش پر از نان خرد شده است، نعمت فراوان دنیوی به او می رسد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

مولف می گوید:

خریدن نان از نانوائی بسته به میزان آن نشانه روزی حلال و خرمی می باشد در صورتی که گرم و تازه باشد

لوک اويتنهاو می گوید:

دیدن نان : موفقیت در امور
خریدن : بهره بردن، استفاده
خوردن :دعوت شدن به سفره و یا مهمانی
خوردن نان سفید: شما دوستان خوبی خواهید داشت
خوردن نان سیاه : بدبختی
خوردن نان گرم : بیماری
خوردن نان تازه : دوران بد به پایان خواهد رسید
خوردن نان خشک : شما دشمنانی دارید
نان پختن : موفقیت
حمل کردن نان : ضرر و زیان
نان شیرینی ادویه ای : سرخوشی سبکسرانه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن قرص نان در خواب ، علامت صرفه جویی و قناعت است.
دیدن تکه ای کیک در خواب ، نشانه آن است که کامیابی و ثروت مطیع و رام چنگ شما خواهد بود.
دیدن خرده های نان در خواب ، علامت آن است که دچار اختلافات و دعواهایی بیهوده خواهید شد.
اگر خواب ببینید تکه های نان ناگهان زیاد می شود ، نشانه آن است که به موفقیت بزرگی دست خواهید یافت.
اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‏ی آن است که در انجام کاری دقت زیادی انجام می‏دهید.
اگر در خواب خرده‏های نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر می‏شوید.
اگر خواب ببینید که نان چاودار می‏خورید، بیانگر آن است که‏ از زندگی خود راضی هستید.

لیلا برایت می گوید:

دیدن نان سفید در خواب ، نشان دهنده‏ی کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که نان شیرینی می‏خورید، نشان‏دهنده‏ی آن است که روزهای خوبی خواهید داشت.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب خرده های نان : یک هدیه دریافت می کنید
شما نان می پزید : موفقیت و شانس به شما نزدیک می شود.
شما نان می خورید : دوستان به شما کمک خواهند کرد.
نان گرم : خوشبختی
نان بیات : دردسر و ناامیدی در خانواده
یک تکه نان بسیار سفت : آسایش و شادمانی
مقدار زیادی نان دارید : افتخار و احترام
شما نان می خرید : شانس
نان سفید می خورید : منفعت بزرگی نصیبتان خواهد شد.
نان قهوه ای : رضایت
نان سیاه : ضرر در کار
تعداد زیادی نان حمل می کنید : صدمات مالی خواهید دید.