کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
ايمان خود را با صدقه دادن ، و اموالتان را با زكات دادن نگاه داريد ، و امواج بلا را با دعا از خود دور سازيد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ا » تعبیر اَلَک

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

غربال یا الک در خواب بر چهار وجه بود: اول: مردی مصلح، دوم: زنی فضول، سوم: خادم، چهارم: منفعت اندک.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

غربال یا الک به خواب، مردی بود که در میان دوستان و خویشان همی گردد.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

غربال یا الک به خواب زنی بود فضول، یا خادمی بود. اگر بیند که غربال یا الک بزرگ نو فرا گرفت، یاکسی به وی داد، دلیل کند که زنی یاخادمی، چنانکه گفتیم، خدمتکار و دوست وی گردد

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن الک در خواب ، نشانه آن است که در معامله ای که با دیگران می کنید زیان خواهید دید.
2- اگر خواب ببینید سوراخهای الک بسیار ریز است ، نشانه آن است که اقبال می یابید در تصمیم نادرست خود تجدید نظر می کنید.
3- اگر خواب ببینید سوراخهای الک خیلی درشت است ، نشانه‌ آن است که هرآنچه با زحمت به دست آورده اید ، سرانجام از دست خواهید داد.