کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
چه بسا دانشمندي كه جهلش او را از پاي در آورد ، در حالي كه دانش او همراهش باشد ، اما سودي به حال او نداشته باشد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نبرد

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببنیید در نبردی شرکت دارید ، علامت آن است که به همکاران خود برخوردی نامطلوب خواهید داشت و خطر دادخواهی در دادگاه شما را تهدید می کند.
مشاهده نبرد دیگران در خواب ، علامت آن است که پول خود را هدر می دهید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که باید تهمت و غیبت دیگران بترسید.
اگر دختری نامزد خود را در حال نبرد به خواب ببیند ، نشانه آن است که نامزد او فردی نالایق است.
اگر خواب ببینید در نبردی شکست خورده اید ، نشانه آن است که حق مالکیتی را از دست می دهید.
اگر خواب ببینید به هنگام نبرد ضربه ای به دشمن می زنید ، علامت آن است که علی رغم مخالفتهای موجود با شهامت و استقامت در کسب ثروت و افتخار موفق می شوید.
اگر خواب ببینید دو مرد با هم در حال نبرد هستند ، نشانهآن است که در حرفه خود نگرانی و سردرگمی بسیار خواهید داشت . اما سود اندکی به دست می آورید.
اگر خواب ببینید که در راه خانه سیاهان با تیغ به شما حمله می کنند ، نشانهآن است که از شغل خود نومید می شوید و با زیردستان خود دچار اختلاف می گردید . در خانواده نیز روابط نامطلوبی حکم فرما خواهد شد.
اگر خواب ببینید با سیاه پوستان در نبرد هستید ، نشانه آن است که سیاه پوستان با پستی و حقارت شما را آزاد می دهند.
اگر در خواب چند نفر را ببینید که با هم نبرد می‏کنند، بیانگر آن است که در کاری دچار دردسر می‏شوید.
اگر در خواب مشاهده کنید که در نبردی شکست خورده‏اید، به این معنا است که چیزی را از دست می‏دهید.
اگر در خواب در نبردی پیروز شوید، به این معنا است که در انجام کاری سود کلانی به دست می‏آورد.