کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام هادی (ع) :
از اين كار خودداري كن كه تملق بسيار، بدگماني به بار آورد و اگر برادر مؤمنت مورد اعتماد تو واقع شد، از تملق او دست بردار و حسن نيت نشان ده.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نخود

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماش ، برنج و نخود و حبوبات دیگر ملال بود.

خالد اصفهانی می گوید:

دیدن نخود به خواب تر و خشک، دلیل غم است.
اگر بیند که نخود به گوشت پخته می‏خورید غم کمتر بود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

آنلی بیتون می گوید:

خوردن نخود در خواب ، نشانه کسب ثروت و تندرستی است.
دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است.
اگر خواب ببینید در زمینی نخود می کارید ، نشانه آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی می چینید و زمینه ای فراهم می آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید.
جمع آوری نخود در خواب ، نشانهآن است که نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود بهره خواهید برد.
دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش بلاتکلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می کنید.
دیدن نخودهای خشک شده در خواب ، علامت آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد.
خوردن نخودهای خشک شده ، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما را رنج خواهد داد
اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در ا نجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که برای رسیدن به اهداف خود تلاش زیادی می‏کنید.