کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پیامبر اکرم (ص) :
ارجمندترين مردم كسي است كه آن چه را كه برايش سودي ندارد رها كند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نرد باختن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید ، نشانه آن است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود.
بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است.
اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید ، نشانه آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید.
دیدن نردبان شکسته در خواب ، علامت شکست و ناکامی در هر امری است.
از نردبان پایین آمدن در خواب ، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست.
اگر خواب ببینید بوسیله نردبانی فرار می کنید ، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد . هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید.
اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، نشانه آن است که به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید.

نردباختن در خواب ، دلیل بر کاری باطل است. اگر بیند که نرد باخت و ببرد، دلیل که بر خصم غالب شود. اگر نبرد تاویل به خلاف است.