کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
از دست دادن فرصت ، باعث اندوه مي شود.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نردبان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی بود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نردبان کار بالا گیرد

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر بر نردبان از گل و خشت می رفت، دلیل صلاح کار او است.
اگر چوبین بود، دلیل ضعف دین است.
اگر از سنگ وآهن بود، دلیل که بیننده قوت بیابد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند که از نردبانی بالا رفت، دلیل بزرگی و منفعت بود. اگر بیند که از نردبان به زیر آمد، به خلاف این است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

نردبان ، بر بالا رفتن مقام و مرتبه ی انسان دلالت دارد. پایین آمدن از نردبان برای کسی که در سفر است، به بازگشتن به منزل؛ و برای کسی که دارای مقامی است، به از دست دادن مقام تعبیر میشود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقاء می یابید. اما پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام. اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می دهد. اگر از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

لوک اويتنهاو می گوید:

نردبان
دیدن آن : حرص و آز و نارضایتی
نردبان ایستاده : مراقب دزد باشید
پائین آمدن از نردبان : دارابودن مقامی والا
بالا رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید برایتان نردبانی آورده اند تا از آن به ارتقاعی صعود کنید ، نشانه آن است که توان و نیروی شما را در هنگام کار امتیازی خواهد بود.
بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است.
اگر خواب ببینید از بالای نردبان به زمین می افتید ، نشانه آن است که در انجام معاملات زیان خواهید دید.
دیدن نردبان شکسته در خواب ، علامت شکست و ناکامی در هر امری است.
از نردبان پایین آمدن در خواب ، علامت نومیدی و به ثمر نرسیدن آرزوهاست.
اگر خواب ببینید بوسیله نردبانی فرار می کنید ، علامت آن است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد . هر چند که باید با حوادثی خطرناک روبرو شوید.
اگر خواب ببینید به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگیجه شده اید ، نشانه آن است که به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید.
اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانی بالا می‏روید، بیانگر آن است که زندگی خوبی خواهید داشت. پایین آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه‏ی شکست و ناامیدی است.
اگر در خواب نردبان شکسته‏ای ببینید، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتاری می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

یک نردبان بلند : یار شما در عشق شما را رها میکند.
از یک نردبان بالا می روید : خوشبختی غیر عادی
از نردبان پائین می آئید : ناکامی مربوط به کار و پول
از یک نردبان می افتید : علامت شکست
از یک پلکان مارپیچ بالا می روید : به هدفتان خواهید رسید.
از یک پلکان مارپیچ پائین می آئید : نگرانیها برطرف می شود.
روی نردبان دچار سرگیجه می شوید : اتفاق مهمی که برای شما بسیار سودمند خواهد بود.
از یک نردبان طنابی بالا می روید : منفعت در امور مختلف
یک نردبان را حمل می کنید : یکنفر را نجات خواهید داد.
یک نردبان را به یک پنجره تکیه می دهید : با یک شخص بسیار مهربانی آشنا می شوید.
از پلکان یا نردبان کشتی بالا می روید : از شما دزدی می کنند.
اشخاص دیگر از یک نردبان بالا می روند : دوستان شما وفادار هستند.
برای ورود به یک خانه از یک نردبان بالا میروید : موفقیت
برای دسترسی به درون یک قلعه از یک نردبان استفاده می کنید : یک اقدام قضائی که به نفع شما خاتمه می یابد.
از روی یک نردبان می پرید : یک موقعیت بسیار عالی نصیب شما می شود.
از یک نردبان مضاعف بالا می روید : یک شانس غیره منتظره