کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
ناتواني آفت است و شكيبائي شجاعت و زهد ثروت و تقوي سپر و بهترين همنشين رضايت و خشنودي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نعناع

جاحظ بن اسحاق می گوید:

دیدن نعناع در خواب ، دلیل غم است. اگر بیند که به ملک او نعناع رسته بود، دلیل که به اندوهی گرفتار شود. اگر بیند که نعناع از زمین کند و بینداخت دلیل که از غم رهد.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن نعناع در خواب ، نشانه یافتن سرگرمیها و انجام دادن کارهایی دلپذیر است.
دیدن نعناعِ سبز در مزارع ، علامت شرکت کردن در داستانی عاشقانه است.
نوشیدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجه ای لذت خواهید برد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانه آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد.
مشاهده‏ی نعناع در مزارع، بیانگر داشتن روزهای خوب است. اگر خواب ببینید که شربت نعناع می‏نوشید، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.