کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
دلهاي مردم صندوقچه‏هاي حاكم است، پس آنچه از عدالت و يا ظلم در آنها بگذارد، همان را خواهد ديد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نقره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نقره در خواب چهار وجه است:
اول: زن.
دوم:فرزند.
سوم: مال.
چهارم: معیشت.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند که نقره از دکان می‏گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد. اگر بیند که از معدن نقره فراگرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

جابر مغربی می گوید:

اگر یک درم نقره داشت، دلیل که او را فرزندی آید صاحب جمال

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

نقره در خواب ، مال و ثروتی است که جمع شده است و پول و سکه نقره، به دختری سفید و زیباروی تعبیر میشود. ظرف نقره، به بازرگانی و کردار نیک تعبیر میشود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید. اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد. اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

لوک اويتنهاو می گوید:

نقره : تحت آزار قرار گرفتن
ظروف نقره : آسایش
دریافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد
فروختن آن : یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست
خریدن : تحولات بزرگ
پول نقره : دوره پر باری نزدیک است

آنلی بیتون می گوید:

دیدن نقره در خواب ، نشانه آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید.
پیدا کردن سکه نقره در خواب ، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید.
اگر در خواب مشاهده کنید که یک سکه‏ی نقره‏ای پیدا می‏کنید، به این معنا است که برای رسیدن به هدف خود دست به هر کاری می‏زنید.

جی اچ میلر می گوید:

دیدن نقره در خواب ، به معنای کسب ثروت است.