کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی (ع) :
دو نعمت است كه ارزش آنها را نمي دانند مگر كسي كه آنها را از دست داده باشد : جواني و تندرستي.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نماز

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است:
اول: ایمنی.
دوم: شادی.
سوم: عز وجاه.
چهارم: مرتبت.
پنجم: رستگاری.
ششم: یافتن مراد.
هفتم: نقصان.
و دیدن رکوع و سجود در خواب بر پنج وجه است:
اول: مراد یافتن.
دوم: جمعیت.
سوم: نصرت.
چهارم: ظفر.
پنجم: امر حق تعالی به جای آوردن است.
اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعای او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نماز کردن سه نوع است:
اول: فریضه.
دوم: سنت.
سوم: تطوع.
اگر بیند که نماز فریضه می‏گزارد، دلیل که حق تعالی وی را حج روزی‏ کند. قوله تعالی: »ان الصلاه تنهی عن الفحشآء و المنکر« (سوره عنکبوت آیه 45).
اگر بنید نماز سنت می‏کند، دلیل که بر مردم شفقت کند.
اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود.
اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالی در کسب او برکت کند.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نماز کردن کار بالا گیرد
دیدن نماز خواندن نزدیکی به خدا

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند. اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بی‏وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزی بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدی به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایی او برآید.

جابر مغربی می گوید:

اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح می کرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته می کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد. اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

نماز خواندن در خواب ، دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است؛ ممکن است، بر استراحت و آسودگی برای شخصی که در تنگی و ناراحتی است، تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که نماز سنت میخواند، نشانه اخلاص در دینداری، تمسّک به سنت پیامبر(ص) و دوست داشتن خداوند است. خواندن نماز استخاره در خواب به عاقبت به خیر شدن تعبیر میشود.

لوک اويتنهاو می گوید:

نماز گزاردن : زندگی شیرین
پیش نماز شدن : خوشبختی

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، علامت آن است که زندگی شما به نابودی کشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید.

اگر در خواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.