کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علی علیه السلام :
هيچ ثروتي چون عقل و هيچ فقري چون جهل و هيچ ميراثي چون ادب و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نمک

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن نمک سفید خوش بود

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن نمک به خواب ، دلیل بر درم سفید است. اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضی گویند: دیدن نمک به خواب خصومت است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

نمک در خواب ، به خیر و نعمت و پشت کردن به دنیا تعبیر میشود.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن نمک در خواب ، نشانه قرار گرفتن در محیطهایی نامساعد است.
اگر خواب ببینید به گوشت نمک می زنید ، نشانه آن است که بدهکاری و تنگ دستی شما را بستوه خواهد آورد.
اگر دختری خواب ببیند نمک می خورد ، نشانه آن است که نامزد او دل به دختری زیباتر خواهد سپرد.
اگر در خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک می‏زنید، علامت آن است که دچار مشکل می‏شوید. نمک خوردن در خواب، علامت شکست و ناامیدی می‏باشد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبی قرار گرفته‏اید. نمک پاشیدن در خواب، به معنای آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‏شود.