کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
ناتوان ترين مردم كسي است كه در به دست آوردن دوست ناتوان است ، و از او ناتوان تر كسي است كه دوستان خود را از دست بدهد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نوزاد

آنلی بیتون می گوید:

دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد.
اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانه آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد.
اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است ، نشانه آن است که موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید.
اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏ای را ببینید، بیانگر آن است که روزهای شادی را خواهید گذراند.
اگر دختری در خواب مشاهده کنید که صاحب نوزادی است، بیانگر آن است که باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ی ناراحتی و نگرانی است.

در سرزمین رویاها آمده:

یک نوزاد قشنگ : شادی و آرامش
یک زن خواب نوزاد ببیند : علامت حاملگی
یک زن آبستن خواب نوزاد ببیند : یک عشق پرسعادت
یک زن شوهردار خواب ببیند که بچه دار شده : شادی او بزرگ خواهد بود.
یک زن مجرد خواب ببیند که بچه دار شده : عشقش او را ترک می کند.
یک زن بیوه خواب ببیند که بچه دار شده : مرتکب کارهای نامعقول خواهد شد.
یک زن بیوه خواب ببیند که آبستن شده : موفقیت در همه امور
یک نوزاد در حال مکیدن سینه مادرش : خوشی و لذت در زندگی
یک نوزاد در حال مکیدن سینه پرستار : 1- یک بیماری رنج آور 2- خطرهای بسیاری شما را تهدید می کند مراقب باشید
یک نوزاد خنده رو : دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند.
یک نوزاد زشت : بدشانسی در آینده
یک نوزاد در بغل دارید : بزودی بچه دار خواهید شد.
یک نوزاد در قنداق : 1- امید در عشق 2- حوادث پراز شادی
یک نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد : مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود.
یک زن از یک بچه پرستاری می کند : شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد.
یک نوزاد بیمار : یک بیماری سخت در فامیل
یک نوزاد می گیرید : مشاجره در خانواده
یک نوزاد سرراهی : ناکامی در عشق
یک نوزاد در گهواره : یکنفر مراق شماست او افکار خوبی ندارد.
نوزاد اشخاص دیگر : یک شکست برای مخالفان شما
تعداد زیادی نوزاد : فراوانی در زندگی