کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا صلی الله علیه و آله :
عبادت هفتاد جزء است و بالاترين و بزرگترين جزء آن كسب حلال است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نویسنده

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نویسندگی به خواب چهار وجه است:
اول: خیرو نیکی.
دوم: مال و منفعت.
سوم: چیزی که به مکر حاصل کند.
چهارم: معزولی از عمل.

دانیال نبی علیه السلام می فرماید:

اگر چیزی نوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر عالمی بیند که نویسندگی می کرد، دلیل منفعت بود.
اگر شعر و افسانه می نوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد.
اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات می نوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت بود.
اگر در خواب بیند که نامه مهتری نوشت، دلیل خیر و منفعت است.
اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند.
اگر به سرخی نوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود.
اگر به زردی نوشت، دلیل بیماری است.
اگر بیند که به سبزی نوشت دلیل که نیک نام شود.
اگر به زر یا سیم نوشت، دلیل است از پادشاه منفعت یابد.

لوک اويتنهاو می گوید:

نوشتن : خبر ، معاملات خوب
نوشته زیبا : از شما تعریف خواهد شد
بدخط : غم و غصه

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب نویسنده‏ای را ببینید که مشغول کار است، بیانگر آن است که در تصمیم‏گیری دچار اشتباه می‏شوید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب نویسنده : خوشبختی
شما کاری با یک نویسنده دارید : یک دوره خوب شروع می شود.
اشخاص متاهل خواب یک نویسنده را ببینند : خوشبختی برای خانواده
مجردها خواب یک نویسنده را ببیند : خبرهای خوش و غیره منتظره