کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام موسی کاظم (ع) :
هر كسي كه دو روزش مساوي باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نهنگ

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن نهنگ در خواب ، دلیل بر مردی دزد است. اگر بیند نهنگ او را به سوی آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را گاز گرفت، دلیل که از دشمن مضرت بیند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهی او را هلاک کند. اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وی غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دلیل مضرت است.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن نهنگ در خواب ، بر ناراحتی و اندوه ، بلا و مصیبت و خشم خداوند دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید نهنگی به یک کشتی نزدیک می شود ، علامت آن است که با قبول کردن وظایف متعدد ، ثروتی از کف می دهید.
اگر خواب ببینید نهنگی به کشتی نزدیک می شود و ناگاه محو می گردد ، علامت آن است که وظایفی که به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند.
اگر خواب ببینید نهنگی کشتی را واژگون می سازد ، علامت آن است که به گرداب مصیبتها خواهید افتاد.
دیدن نهنگ در خواب ، علامت ضرر مالی است. اگر در خواب مشاهده کنید نهنگی کشتی را واژگون می‏کند، به این معنا است که اتفاقات ناگواری پیش رو دارید.

در سرزمین رویاها آمده:

خواب یک نهنگ : یک دوره بسیار خوب در زندگی شما شروع می شود.
به یک نهنگ نگاه می کنید : یکنفر کینه خود را از شما پنهان می کند.
به صید نهنگ می روید : پول از دست رفته را بدست می آورید.
یک نهنگ صید می کنید : یک دشمن درصدد صدمه زدن به شماست.
یک نهنگ را می کشید : شانس