کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
هر كه برادرش را در كاري ناپسند ببيند و بتواند او را از آن باز دارد و چنين نكند، به او خيانت كرده است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نی زدن

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

نی زدن در خواب ، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است. اگر بیند که نای می‏زد دلیل که به اندوهی گرفتار شود.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

دیدن نی زدن در خواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را خبر دهد از سخنی که در آن خیر نباشد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید نی می نوازید ، نشانه آن است که هر چه پشت سرشما بگویند نمی توانند به شهرت شما آسیب وارد کنند.
اگر دختری خواب ببیند نی می نوازد ، نشانه آن است که با سربازی ازدواج خواهد کرد.
نواختن نی در خواب ، بیانگر موفقیت در انجام کارها می‏باشد. شنیدن آوای نی، در خواب بیانگر آن است که با مشکلاتی روبه‏رو خواهید شد.