کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام علي (ع) :
نزديكترين مردم به پيامبران ، داناترين آنان است به آنچه كه آورده اند.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ن » تعبیر نیزه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن نیزه در خواب بر شش وجه است:
اول: عجب.
دوم: ولایت.
سوم: عمردراز.
چهارم: ظفر.
پنجم: ریاست.
ششم: منفعت.

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

اگر کسی بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت، دلیل که او را فرزندی آید یا برادری
اگر بیند با نیزه سلاحهای دیگر داشت، دلیل که حکمش در ولایت ها روان شود.
اگر بیند نیزه او بشکست، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد.
اگربیند نیزه او را ببردند، دلیل که کارش شوریده شود.
اگر بیند نیزه کوتاه در دست داشت، دلیل که او را فرزندی آید. اگر زن ندارد خبری بدو رسد.
اگر بیند با نیزه سلاح تمام پوشیده داشت دلیل که جاه و بزرگی یابد.
اگر بیند پادشاه نیز بدو داد، دلیل که از آن کس بدو چیزی رسد.
اگر بیند نیزه در دست داشت و بشکست خاصه به وقت کارزار. دلیل که از دشمن بدو مضرت رسد.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن نیزه در خواب ، بر جنگ و جدایی و دشمنی دلالت دارد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید با نیزه ای از خود دفاع می کنید ، نشانهآن است که در خصوصی ترین امور زندگی شما تجسس می کنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهای فراوان بی گناهی خود را اثبات می کنید.
اگر خواب ببینید نوک نیزه ای در بدنتان فرو می رود ، علامت آن است که دشمنان موفق می شوند برایتان دردسر فراهم کنند.
اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، علامت آن است که منافعتان در خطر است.
دیدن نیزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانی خطرناک و کسب تجارب زیانبار است.
اگر خواب ببینید نیزه ای شما را زخمی می کند ، علامت آن است که با قضاوتی غیرمنصفانه خود را به دردسر می اندازید
دیدن نیزه شکسته در خواب ، نشانه آن است که به چیزهای به ظاهر غیرقابل نفوذ ، نفوذ خواهید کرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد.
اگر در خواب عده‏ای را نیزه به دست ببینید، به این معنا است که باید مراقب خود باشید تا دچار خسارت و زیان نشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که با نیزه‏ای از خود دفاع می‏کنید، به این معنا است که دچار مشکل و گرفتاری می‏شوید. اگر در خواب نیزه‏ای شکسته ببینید، نشان‏دهنده‏ی موفقیت در انجام کارها می‏باشد.

جی اچ میلر می گوید:

دیدن نیزه در خواب ، بیانگر درگیری و نزاع است.