کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

رسول خدا (ص) :
كمال نيكوكاري آن است كه در نهان همان‌گونه رفتار كني، كه در آشكارا.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر واشه

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

دیدن واشه در خواب چون مطیع بود، دلیل که خداوندش منزلت یابد.
اگر به خواب بیند واشه داشت و مطیع او بود، دلیل که از بزرگی جاه یابد.
اگر بیند واشه بپرید و رشته در دست او بماند، دلیل که بزرگیِ او زایل شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند واشه او بمرد و بیننده پادشاه است، دلیل که ملکش از دست برود.
اگر امیری بیند، دلیل است منزلت او کم شود.
اگر توانگر بیند، دلیل که درویش شود.
اگر درویش بیند فرزندش بمیرد.

واشه : پرنده ای شکاری ، کوچک تر از باز