کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

پيامبر اعظم (ص) :
در پي روزي و نيازها، سحر خيز باشيد؛ چرا كه حركت در آغاز روز، [مايه] بركت و پيروزي است.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر وزغ

خالد اصفهانی می گوید:

اگر کسی در خواب وزغ داشت، دلیل است که با مردی زاهد صحبت دارد.
اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدی را شکست دهد.
اگر بیند که وزغان بسیار در جایی جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالی بدان موضع رسد.
اگر بیند که وزغ او را بگزید، دلیل است که زاهدی مضرت بیند.
اگر بیند که وزغی از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدی ظلم کند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‏شود. اگر در خواب وزغی را بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب صدای وزغی را بشنوید، به این معنا است که اخباری به گوشتان می‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیماری است. دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.