کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
هيچ مردي نيست كه تكبر بورزد يا خود را بزرگ بشمارد مگر بخاطر ذلتي كه در نفس خود مي يابد.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف و » تعبیر وکیل

جاحظ بن اسحاق می گوید:

اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود، دلیل اقبال است.
اگر بیند وکیل قاضی است، دلیل همین است.
اگر بیند در شغل وکالت منصف نبود تأویلش به خلاف این است.

لوک اويتنهاو می گوید:

وکیل
با او مشاجره کردن : حل شدن یک مشکل قدیمی
دیدن وکیل : خبر بد و یا به دادگاه کشیده شدن
به یک وکیل رو آوردن : حل شدن مثبت یک امر بسیار مهم

آنلی بیتون می گوید:

دیدن وکیل به هنگام وکالت در خواب ، دلالت می کند بر دعواهای شدید بین افرادی که بر سر امور دنیوی با هم در گیر شده اید و اینکه دشمنان با ادعاهای نادرست می خواهند ثروت شما را تصاحب کنند.
اگر خواب ببینید وکیلی در حال دفاع از حقوق شما است ، نشانه آن است که دوستان ، شما را یاری خواهند کرد ، تا از چاهی که در آن افتاده اید بیرون بیایید ، اما همین دوستان ناراحتی خاطر شما را فراهم خواهند ساخت.
اگر در خواب وکیلی را مشغول وکالت ببینید، به این معنا است که درگیری و نزاع بین دوستانتان خواهید داشت.
اگر در خواب وکیلی از حقوق شما دفاع کند، به این معنا است که به هنگام نیاز اطرافیان به کمک شما خواهند آمد.

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب ببینید که با وکیلی دعوا می‏گیرید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد.
دیدن وکیل مجلس در خواب، نشانه‏ی پیشرفت در کارها می‏باشد.
دیدن وکیل دعاوی در خواب، نشانه‏ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‏شود.

در سرزمین رویاها آمده:

شما وکیل می شوید : خوشبختی
فرزندان شما وکیل می شوند : خوشبختی شما حتمی است
یک وکیل اجیر می کنید که از شما دفاع می کند : نتایج زیاد خوشایند نخواهید بود.