کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق(ع) :
ريشه هاي كفر سه چيز است:حرص و بزرگ منشي نمودن و حسد ورزيدن.

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ی » تعبیر یاقوت

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

یاقوت درخواب زن بود یا کنیزک.
اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنی بود خوب منظر.
اگر زنش حامله باشد دختر زاید با جمال.
اگر یاقوت یافت حاجتش روا شود.
اگر بیند یاقوت بی حد داشت مال بسیار یابد.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود.
یاقوت سرخ و کبود ، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد.
چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد با زنی صاحب جمال ازدواج می کند
اگر مردی که ازدواج کرده ببیند، همسرش باردار می شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می آورد.
اصولا دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است
چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی است
چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب روا می شود و مال بسیار حاصل می کند.

خالد بن علی بن محد العنبری می گوید:

دیدن یاقوت در خواب ، بر پول و ثروت و خوشگذرانی دلالت دارد. اگر کسی که هنوز ازدواج نکرده است در خواب ببیند که انگشتری یاقوت در دست دارد، با زنی زیباروی و دیندار ازدواج می کند؛ زیرا خداوند حوریان بهشت را به یاقوت و مرجان تشبیه نموده است: «کانهن الیاقوت و المرجان»

لوک اويتنهاو می گوید:

یاقوت : خوشبختی برای شما و خانواده تان

آنلی بیتون می گوید:

دیدن یاقوت در خواب ، علامت آن است که در امور کار و تجارت و همین طور در امور عاشقانه اقبال می آورید.
اگر زنی خواب ببیند یاقوت خود را گم کرده است ، علامت آن است که نامزدش نسبت به او بی تفاوت می گردد.
اگر در خواب یاقوتی ببینید، نشانه‏ی آن است که بخت و اقبال به شما روی خواهد کرد.
اگر در خواب یاقوت ارغوانی ببینید، علامت آن است که به هدف خود می‏رسید.
مشاهده‏ی یاقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است.
اگر در خواب یاقوت زردی هدیه بگیرید، به این معنا است که دل بسته‏ی جنس مخالف خواهید شد.
مشاهده‏ی یاقوت کبود در خواب ، به معنای کسب ثروت است.
اگر در خواب یاقوتی را گم کنید، به این معنا است که در انجام کاری دچار مشکل می‏شوید.
دیدن یاقوت کبود در خواب ، علامت آن است که به ثروتی دست خواهید یافت.
تعبیر این خواب برای زنان ، علامت آن است که عاقلانه مردی را برای زندگی انتخاب خواهند کرد.

لیلا برایت می گوید:

پیدا کردن یاقوت کبود در خواب ، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.