کسب درآمد

فوتبالی ها

گنجور - گنجینه اشعار

وبمسترها

تبلیغات
ابزار ، فال
پیش بینی نتایج فوتبال فوتبال - فال - ابزار - درآمد - شعر
تبليغات خود را به ما بسپاريد...
سکه
طلا
ارز
تمام بهار آزادي
1,433,000
سکه تمام - امامی
1,470,000
نيم سکه
716,000
ربع سکه
417,700
یک گرمی
273,000

تبليغات خود را به ما بسپاريد...
Ads
حديث تصادفي

امام صادق (ع) :
خداوند عزوجل فرمود هرگاه كسي كه مرا مي شناسد نافرماني ام كند كسي را كه مرا نمي شناسد بر او مسلّط مي گردانم

salavat
براي قرار دادن حديث تصادفي در سايت خود از كد زير استفاده كنيد


کلمه مربوط به خوابي که ديده ايد را وارد نماييد: (به عنوان مثال: آب)

تعبیر خواب » حروف الفبا » حرف ی » تعبیر یخ

محمد ابن سیرین بصری می گوید:

یخ در خواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.

جابر مغربی می گوید:

یخ فراخی است اگر در تابستان یخ جمع نمود مال جمع کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی می گوید:

اگر در زمستان بیند عیش خوش بود.

منوچهر مطيعي تهراني می گوید:

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد.

لوک اويتنهاو می گوید:

یخ : ناراحتی
شکستن آن : ترس بی مورد
روی آن سر خوردن : تصادف

آنلی بیتون می گوید:

1- دیدن یخ در خواب ، نشانه آن است که افراد بی ارزش سعی می کنند تا بهترین ثمره فعالیت شما را نابود بسازند.
2- اگر خواب ببینید قطعه ای یخ روی رود خانه شناور است ، نشانه آن است که دوستان به شادمانی زندگی شما حسادت می ورزند.
3- اگر در خواب روی یخ راه بروید ، نشانه آن است که برای به دست آوردن آسودگی در زندگی ، خود را به دردسر می اندازید.
4- اگر دختری خواب ببیند روی یخ راه می رود ، علامت آن است که تنها یک راه برای گریز از شرمساری پیش پای اوست.
5- دیدن قندیلهای یخ که از لبه پشت بامِ خانه ها آویخته است ، علامت آن است که به بیماری دچار خواهید شد یا در اثر بدبختی به آسایش و آرامش نیازمند خواهید گردید.
6- اگر در خواب قندیلهای یخ را از دیواری آویخته ببینید ، نشانه آن است که درد جسمی و روحی خواهید کشید.
7- دیدن قندیلهای آویخته از درختان در خواب ، نشانهآن است که امیدها به یأس مبدل می شود.
8- اگر خواب ببینید قندیل های یخ از درختان سبز آویخته اند ، علامت آن است که آینده ای درخشان بر تردیدهای شما سایه می افکند.
9- اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد ، نشانه آن است که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست می خورید.
10- اگر خواب ببینید یخ می خورید ، نشانه آن است که بیمار خواهید شد.
11- نوشیدن آب یخ در خواب ، علامت آن است که در اثر عیاشی به ضعف جسمانی دچار خواهید شد.
12- اگر خواب ببینید در آب و یخ حمام می کنید ، نشانه آن است که در شادیهای زندگی شما وقفه ای غیرقابل باور رخ می دهد.

هانس کورت می گوید:

اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‏ای قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.
راه رفتن بر روی یخ در خواب ، بیانگر دردسر و گرفتاری است.
دیدن قندیل‏های یخ در خواب ، بیانگر بیماری است.

لیلا برایت می گوید:

خوردن یخ در خواب ، علامت آن است که سلامتی شما در خطر است.
اگر شخصی را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‏ی آن است که باید مراقب خود باشید.